“Wij zijn BLN, omdat het tijd is voor een nieuwe koers waarin de binnenvaart zich organiseert op het gebied van sociaal economische zaken en wet- en regelgeving.”

Tonny & Jeanine Brands | mts. Jeanine

Nautisch-technisch & Infra (Koninklijke Schuttevaer)

 

Binnen BLN bundelt Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer de belangen op het gebied van nautisch-technische zaken en de vaarweginfrastructuur. In de praktijk betekent dit: zorg voor tijdig onderhoud aan vaarwegen en kunstwerken; voor verruiming en verdieping van vaarwegen en havens; voor optimale bediening van sluizen en bruggen; voor voldoende lig-, wacht-, overnachting- en autoafzetplaatsen, alsmede de inrichting daarvan. Er wordt vanuit de samenleving zeer divers aanspraak gemaakt op het gebruik van het water. Binnen het nautisch technische beleidsterrein hoort ook het zorgdragen voor een maatschappelijk verantwoord gebruik van het water door de binnenvaart.

  

Visie

De visie van Koninklijke Schuttevaer is het verwezenlijken en borgen dat de binnenvaart onbelemmerd, efficiënt en veilig gebruik kan maken van alle nationale en internationale vaarwegen die voor scheepvaart open staan zonder onnodige stremmingen of infrastructurele belemmeringen. 

 

Missie

De missie van Koninklijke Schuttevaer is dat de binnenvaart de vaarwegen maximaal en optimaal kan benutten voor personen- en goederenvervoer teneinde zijn aandeel als betrouwbare partner binnen de logistieke keten te versterken en vergroten. 

 

Mijlpalen

  • Dankzij continue lobby vanuit BLN-Koninklijke Schuttevaer en het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) wordt jaarlijks 900 miljoen geïnvesteerd in goede infrastructuur. Recente ontwikkelingen: de verruiming van de Maas en Twentekanalen, de extra kolk bij de Beatrixsluis en in Eefde, een overnachtingshaven bij Lobith. Naast het lobbytraject behartigen we bovendien de belangen van de binnenvaart bij de uitvoering van de werken.
  • Extra ligplaatsen: BLN-Koninklijke Schuttevaer zet zich aanhoudend in voor aanleg en behoud van ligplaatsen. Zo is onze inventarisatie van een top 10 ligplaatsknelpunten uitgemond in een motie en amendement die hebben geresulteerd in 66-68 extra ligplaatsen langs de Nederlandse vaarwegen (realisatie 2014-2015)
  • Versoberingen bedieningstijden bij Rijkswaterstaat: Onderhandelingen tussen Rijkswaterstaat, BLN-Koninklijke Schuttevaer en een aantal Provincies hebben er toe geleid dat Minister Schultz besloten heeft om van nachtsluitingen van (kleinere) vaarwegen af te zien. Ook zijn andere beperkingen voor de scheepvaart in de onderhandelingen gesneuveld.
  • Mede door de betrokkenheid van BLN-Koninklijke Schuttevaer heeft het Deltaprogramma geen grote nadelige gevolgen voor de binnenvaart. De Nieuwe Waterweg blijft open en het IJsselmeerwinterpeil blijft de ondergrens bij flexibel peilbeheer op het IJsselmeer. Ook de huidige afvoerverdeling van het Rijnwater over de IJssel, Nederrijn en Waal blijft tot 2050 ongewijzigd. In het Rivierengebied wordt voornamelijk ingezet op dijkversterking en in mindere mate op rivierverruiming.

Klik hier om direct naar de ledengroeppagina van Koninklijke Schuttevaer te gaan.

Botlekbrug

01 september 2015 - Botlekbrug

Reageer

Moezel

31 augustus 2015 - Voorhaven Stadtbredimus

Reageer

Donau

30 augustus 2015 - Stremming Donau opgeheven.

Reageer

Gerelateerde dossiers

Infrastructuur

In dit dossier vindt u informatie over infrastructurele zaken van Koninklijke Schuttevaer. De lobby rondom de vaarweginfrastructuur wordt gevoerd via het centraal overleg Vaarwegen.

Water

Nederland is een laaggelegen delta met veel water, zoals het IJsselmeer, de Zeeuwse stromen, de rivieren en kanalen. Het waterbeheer in Nederland omvat meer dan vaarwegen alleen.

Nautische berichten

In dit dossier vindt u actuele nautische berichten aan de scheepvaart zowel nationaal als internationaal.

Huisvuil

Vanaf 1 november 2013 betalen binnenvaartschippers zelf de kosten voor de afgifte van overig scheepsbedrijfsafval, waaronder huisvuil en niet-oliehoudend klein gevaarlijk afval (KGA). Schippers kunnen sindsdien langs de rijksvaarwegen alleen nog afval afgeven als zij een abonnement hebben afgesloten …


Uw contactpersoon voor Nautisch Technisch & Infra

Voor meer informatie over het beleidsterrein Nautisch Technisch & Infra kunt u contact opnemen met het Hoofd Nautisch Technisch van BLN-Koninklijke Schuttevaer Leny van Toorenburg via lenyvantoorenburg@ksvschuttevaer of +31 (10) 412 91 36.