Wapenfeiten 2016

De Nederlandse binnenvaart, een sector om trots op te zijn! Met 8.300 schepen levert de binnenvaart een essentiële bijdrage aan de Nederlandse economie. De sector maakt dan ook onderdeel uit van de topsector logistiek. Dankzij de Nederlandse binnenvaartvloot horen de havens van Rotterdam en Amsterdam bij de wereldtop. Ons land is dan ook onlosmakelijk met de binnenvaart verbonden. Onze varende ondernemers beschikken over de modernste vloot van Europa waarmee jaarlijks 365 miljoen ton lading wordt vervoerd op de meest energiezuinige manier.

Koninklijke BLN-Schuttevaer zet zich in voor deze unieke sector. Wij zijn niet te stoppen in het behartigen van specifieke belangen van ondernemers en collectieve behoeften van de sector. We zijn er voor varende ondernemers, reders, bevrachters en operators. Vanuit onze visie ‘verbinden vanuit diversiteit’ bouwen we aan één sterke community waarin alle stakeholders samenwerken aan een duurzaam toekomstperspectief. Samen zetten we de binnenvaart met hoofdletters op de kaart.

 • Voorzieningen zoals drinkwater georganiseerd voor gestrande schepen tijdens de stremming van de brug over de Rensel in Winschoten
 • Problemen opgelost rond campingeigenaar Eefde
 • Voorkomen dat Havenbedrijf Twente twee jaar na dato rekeningen verstuurt en int
 • Verlichting periodieke medische keuring in nieuwe richtlijn vaarbewijzen en beroepskwalificaties
 • Aanzet tot wijziging bemanningsregeling
 • Initiëren en uitrollen opleiding Praktijkopleider binnenvaart binnen het STC
 • Succesvolle seminar “Actualiteiten in de binnenvaart” georganiseerd
 • “Modelovereenkomst afloskapiteins” goedgekeurd door de Belastingdienst, te gebruiken door opdrachtgevers en opdrachtnemers
 • Ontwikkeling van studie Nautisch Ondernemen i.s.m. Hogeschool Inholland
 • BHV-cursussen op maat specifiek gericht op binnenvaart, met aantrekkelijke ledenkorting, ontwikkeld i.s.m. CUORE
 • Afspraken gemaakt voor 2017 met sociale partners CBRB, CNV en Nautilus over premie-opbouw pensioen. Lagere kosten voor werkgevers, betere opbouw voor werknemers
 • Ondersteuning bij aanvraag subsidies leden
 • Deelname aan bijeenkomsten FVB, met als doel het onderzoeken van mogelijkheden voor een binnenvaartfonds
 • Innen van Havengeld door Port of Amsterdam klantvriendelijker
 • Verbeteren voorzieningen binnenvaart in Amsterdam zoals huisvuil, drinkwater, walstroom en een autosteiger
 • Procedure opgesteld met Zeeland Refinery om het aflossen en de boodschappenoverdracht te regelen
 • Met indirecte hulp vanuit het kantoor hoge boetes voor ADN-voorvallen verlaagd of laten vervallen
 • N.a.v. briefwisseling ministerie Duitse Overheid boetes WSP voor vele tankvaartondernemers opgeschort

Sociaal & Onderwijs

 • Positie binnen NML en VNO-NCW versterkt
 • Havengeld Zaanstad 7% lager
 • Deal BLN-Schuttevaer en PJK omtrent inkoop vrachtprijzenindex
 • I.s.m. Peterson planning belading Agribulk inzichtelijk gemaakt
 • Met de CCR de opzet van de kwartaalrapportages verbeterd
 • Onderzoek gestart naar verschillende binnenvaartstatistieken
 • Bij I&M gepleit voor het jaarlijks uitvoeren van prognoses voor de ladingstromen
 • Commissie Markt & Economie opgericht
 • De knelpunten en kansen voor de binnenvaart in een hoorzitting met de Tweede Kamer voor het voetlicht gebracht
 • De voordelen van Modal split en de rol van de binnenvaart bij beleidmakers en politici onder de aandacht gebracht
 • Politici gewezen op de nog onbeantwoorde vragen en risico's bij het project Watertruck+

Markt & Economie

 • Bezoek Kamerleden aan RDM en Ms. Nadorias
 • I.s.m. NMT petitie en rapport “Laaghangend fruit voor ons klimaat” aan kamerleden aangeboden
 • I.s.m. producent en bunkerstations GTL onder de aandacht van leden gebracht
 • Start gemaakt nieuwe commissie Vergroening en Duurzaamheid
 • Deelname bijeenkomsten CLINSH (Clean Inland Shipping)
 • Ondertekening Green Deal en start uitvoering gemaakte afspraken (COBALD)
 • I.s.m. andere partijen bijgedragen tot update STREAM-rapport

Milieu, vergroening
& innovatie

 • Samenstelling Best Practice guide Stabiliteit CCR i.s.m. met CBRB en Dienst Landelijke Politie
 • Eenduidige procedure opgesteld met landelijk meldpunt voor hinderlijke ledverlichting i.s.m. ASV en Rijkswaterstaat
 • Aanpassing betonning nieuwe aquaduct Burgum
 • Beter seingeving gerealiseerd bij oude brug te Burgum
 • Afspraken gemaakt over spuien en stremmen bij Sluis Delfzijl, nu de voorziening om hinder door stroming te beperken niet tijdig af is
 • Gangway APM opgeschort. Definitieve oplossing in ontwikkeling - uitrol 2017
 • Ttrappen Sluis Hansweert schelpvrij gemaakt
 • Deelname project Barge Connect waarbij we i.s.m. verladers, Provincie, Rijkswaterstaat en hogescholen o.a. de problematiek van de opvaarverboden in Zeeland aanpakken en tankvaartambities voor de langere termijn formuleren
 • Aangedrongen op nieuwe instructie om de voertaal op de Westerschelde scherper te monitoren en te handhaven
 • Jachtensteiger in zwaaikom haven Algerakering voorkomen
 • Plaatsing van twee palen schanscaissons voor brug van Kampen ter verkleining aanvaarrisico
 • Natuurvriendelijke oevers langs Kanaal Kolhorn-Omval nautisch veilig gemaakt
 • Ontwikkelen toekomstvisie waterrecreatie in Noord-Holland
 • Voorlichting recreatievaart middels project “Varen Doe Je Samen”
 • Inleidende gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt omtrent uniforme terminalregels containerterminals - wordt vervolgd in 2017
 • Samen met andere binnenvaartbrancheorganisaties de Branche RI&E opnieuw opgesteld en door het steunpunt RI&E goedgekeurd - wordt begin 2017 ingevoerd
 • Via PZI een vijftal werkgroepen gestart waarmee de eigen kennis en verantwoordelijkheden naar de binnenvaart worden teruggehaald

Nautische veiligheid

 • CDNI deel B - op inhoud invulling gegeven hoe ontgassingen geregeld moeten worden
 • CDNI deel B - nieuwe stoffen aanhangsel III mede met input vanuit BLN-Schuttevaer aangepast en verbeterd
 • CDNI deel B - voor tankschepen een extra invulling op de losverklaring ingevoerd om flexibel na lossing maar voor wassing beslissingen te nemen
 • Tankvaart en branche overslagbedrijven gaan gezamenlijk terminalregels herzien en programma's starten om gedrag, kennis en begrip naar elkaar te verbeteren
 • Voor tankvaart is het uniforme vloothandboek voor 90% klaar
 • Voor de Ledengroep Tankvaart met leden en bestuur een missie-visie-strategiedocument opgesteld

Gevaarlijke stoffen

 • Opschorten zeven overgangsbepalingen, waaronder bijboten, autokranen, ontluchting brandstoftank, geluidseisen, elektrische installaties
 • Oplossing voor ontluchting brandstoftank
 • Oplossing voor autokranen
 • Onderzoek naar problematiek geluidseisen
 • Onderzoek naar problematiek elektrische installaties
 • Opschorting invoering relingplicht voor bestaande schepen
 • De verplichte noodzak aan dek bij hefbare stuurhuizen voorkomen i.s.m. CBRB

Technische eisen

 • Verlaging van 50 cm doorvaarhoogte Suurhoffbrug voorkomen
 • Reflecterende strepen onder Suurhoffbrug laten aanbrengen
 • Verlichting Moerdijkbruggen nagekeken en verbeterd
 • Stremming scheepvaart voorkomen bij renovatie van bruggen op Twentekanaal
 • Beperken overlast voor scheepvaart bij renovatie diverse bruggen Noord Holland
 • Binnenvaartbelangen verdedigt bij gemeente Amsterdam i.v.m. “Sprong over het IJ”
 • Streven naar een hoogte van minimaal 12,50 meter

Bruggen

 • Start aanleg derde kolk Beatrixsluis
 • Verruiming Sluis Zaandam - uitvoering 2017
 • Start verruiming Sluis Terneuzen
 • Start bouw Sluis Eefde
 • Behoud voorsluis Eefde
 • Samenwerkingsverband opgezet met bedrijven en Rijkswaterstaat over stremmingen met betrekking tot renovatie sluizen Twentekanaal
 • Bezwaar ingediend tegen beperking van gebruik middensluis te IJmuiden i.v.m. aanleg nieuwe zeesluis

Sluizen

 • Spitsuursluiting van brug over Oostersluis in Groningen aangepast en er versneld weer af gekregen
 • Spitsuursluiting Beekse Brug teruggedraaid i.s.m. ASV
 • Aanmeldtijd brugopening Papendrechtsebrug teruggebracht van 3 naar 2 uur
 • Kreekraksluizen en Oostsluis Terneuzen omgebouwd om op afstand bediend te worden
 • Garantie gekregen dat bij oplopende wachttijden tijdens de weekendsluiting van Middensluis Terneuzen er wel bediend wordt
 • Bedieningstijden Algerakering gewijzigd en beter afgestemd op scheepvaart
 • Inzet op acceptabele bedieningstijden Oude IJssel en Doetinchem
 • Ruimere bediening Sluis Delden
 • Slimmere brugbediening voor bruggen over de Vecht t.b.v. ondernemers met passagiersschepen
 • Betrokken bij ontwikkelingen om Roskamsluis zelf-bedienend te maken

Bediening

 • www.sluisplanning.nl is uitgebreid
 • Zeeland Seaports over op Parkline Aqua voor walstroom- en drinkwatervoorziening
 • Meegedacht over app Koerswijzer op Hollands Diep voor veilig varen recreanten
 • Sector Millingen op eigen kanaal VHF 5 en niet langer op kanaal VHF 10. Sectorgrens verplaatst zodat hinder met pont voorkomen wordt
 • Website ontwikkeld om havengeld Twentekanaal op te geven
 • Evaluatie en enquête AIS. In Nederland geen verplichte koppeling kaartsysteem aan AIS

ICT-toepassingen & vaarweginformatie

 • Autoafzetplaats Mainz gerealiseerd
 • Plan voor een autosteiger in Oosterhout opgepakt door de gemeente voor nader onderzoek
 • Autoafzetplaats in Oss wordt verlengd - uitvoering 2017
 • Autosteiger Veghel gerealiseerd
 • Autosteiger Vlaardingen gerealiseerd
 • Autosteiger Prinses Margriethaven Rotterdam gerealiseerd
 • Hinderlijke bebossing aangepakt auto-afzetplaats Nijmegen
 • Autoafzetplaats Oude Haven Zaandam gerealiseerd

Autoafzetplaatsen

 • Ligplaatsen Mainz gerealiseerd
 • Plan zes extra ligplaatsen Oosterhout opgepakt door de gemeente voor nader onderzoek
 • Extra ligplaatsen in Oss - uitvoering 2017
 • Afloopsteigers gerealiseerd bij palen Veghel
 • Palen Zuid-Willemsvaart en Wilhelminakanaal herschikt bij de bruggen en wachtplaatsen
 • Nieuw steiger buiten Sluis Bergen op Zoom
 • Extra meerpalen buiten Sluis Empel
 • Noodligplaatsen gerealiseerd bij windmolens Flevoland
 • Acht overnachtingsplaatsen Lek, Bergambacht - gereed 2017
 • Herinrichting vier ligplaatsen Gorinchem - uitvoering 2017
 • Ligplaatsen weten te behouden Maaskade Rotterdam. Kade wordt voorzien van 500 meter nieuw damwand - uitvoering 2017
 • Extra ligplaatsen Hansweert gerealiseerd - toename van 30% capaciteit
 • Vervanging loopdekken steigers vluchthaven Tholen vervangen door duurzaam en onderhoudsvriendelijk materiaal
 • Buitenzijde afloopsteiger Krimpen a/d IJssel schoon laten maken i.v.m. gladheid
 • 17 ligplaatsen in overnachtingshaven Giesbeek - uitvoering 2017
 • 25 ligplaatsen in overnachtingshaven Spijk - uitvoering 2017
 • Herinrichting overnachtingshaven Lobith Tuindorp - uitvoering 2017
 • Tot 2020 vier ligplaatsen gerealiseerd voor lege schepen in de Oosterhoutsche Waarden
 • Nieuwe ligplaatsen voor binnenvaart in de Oude Haven van Zaandam gerealiseerd

Ligplaatsen

 • Toegangspad Sluis Marcharen (Oss) naar de wachtplaatsen sterk verbeterd en verhard met grasbetonblokken
 • Rivier de Donge gebaggerd zodat bedrijven bereikbaar blijven in Raamsdonksveer en Geertruidenberg
 • Aanpak Amsterdam-Rijnkanaal - 30 km nieuw damwand
 • Het Schaar van de Noord wordt gebaggerd en krijgt vaste (gele) betonning - uitvoering 2017
 • Weggevaren kegelpalen beneden teruggeplaatst Sluis Delden
 • Haven Doesburg gebaggerd
 • Zandsuppleties in de Rijn bij Spijk gestort om bodemdaling Waal tegen te gaan
 • Rondom Kampen gebaggerd
 • Omvaarroute stremmingvrij houden bij totale stremming van de Zaan door renovatie Wilhelminasluis
 • Peilbesluit IJsselmeer kunnen handhaven op huidige waarden

Onderhoud van
de vaarweg

 • Nederlandse walsstroomstandaarden voor de Rijn vastgelegd
 • Advies BLN-Schuttevaer betreffende kade 1700 in Antwerpen - ondersteund en overgenomen door de Vlaamse collega's
 • Nieuwe kade Eemskanaal
 • Verbreding van het Breeddiep
 • Extra kast walstroom gerealiseerd aan Maaskade Rotterdam
 • Bochtverruiming Delftse Schie
 • Achterstallig onderhoud bij Kreekraksluizen en sluizen Terneuzen aangepakt, met als resultaat minder storingen Kreekraksluizen
 • Indeling haven Krimpen a/d Ijssel verbeterd
 • Walstroomvoorziening hoogwatersteiger Waalhaven Nijmegen gerealiseerd
 • Verruiming Twentekanaal met name boven Sluis Delden

Opwaardering van
vaarweg of haven

 • Free publicity t.w.v. € 355.016,53 in vakbladen en regionale en landelijke media
 • Interne (leden)communicatie via:
  • 104 digitale nieuwsbrieven;
  • 28 dedicated nieuwsbrieven;
  • 6 glossy Magazines;
  • 15 livecommunicatie-momenten:
   • “Moving in, moving on housewarming” met openingsact die garant stond voor veel free publicity en een overvol kantoor vol geïnteresseerde leden en stakeholders
   • Algemene Ledenvergadering
   • Congres ledengroep Koninklijke Schuttevaer
   • Congres “Binnenvaart; ongeëvenaard” trok (mede) dankzij het vernieuwende programma een recordaantal van bijna 300 bezoekers en met het congres is invulling gegeven aan de ambitie om een meer divers publiek (qua leeftijd en achtergrond) te interesseren.
   • 2 bijeenkomsten JongBLN
   • Eindejaarsvergaderingen ledengroepen Koninklijke Schuttevaer en CBOB
 • Externe communicatie via:
  • Website: 3.300 unieke bezoekers per maand;
  • Social media: Twitter 1720 volgers en Facebook 1078 paginalikes;
  • Prominente aanwezigheid in vakmedia en stijging in aanwezigheid in landelijke media bijvoorbeeld door de organisatie van en deelname aan de Smart Mobility Race van BNR Nieuwsradio
  • 5 livecommunicatie-momenten (deelname o.b.v. barterdeals):
   • Maritime Industry
   • Shipping Technics Logistics
   • Binnenvaartontmoetingsdag
   • Havendag Werkendam
   • Havendag Vlissingen
 • Ontwikkelingsslag middelen Koninklijke BLN-Schuttevaer in de vorm van professionele standaankleding, aansprekend jaarverslag, congresmagazine “Binnenvaart; ongeëvenaard”
 • Meer focus op digitale communicatie middels publicatie van 13 video's rondom congres “Binnenvaart; ongeëvenaard”. Deze video's realiseerden een bereik van 30.609, werden 79 x gedeeld en mochten rekenen op 159 likes.

Communicatie