Dossier

|

Het ontgassen van ladingtanks van tankschepen is het verlagen van de gasconcentratie van ladingdampen in de tanks achterbleven na het lossen. Het ontgassen kan zowel naar de atmosfeer plaatsvinden, als naar een ontgassingsinstallatie geplaatst op de wal of een schip.

Redenen om te ontgassen is het voorkomen van verontreiniging van de volgende lading. Ook het willen plegen van onderhoud waarbij vonken kunnen ontstaan ("heet werk") aan het schip, of het willen betreden van de ladingtanks kan aanleiding zijn om te ontgassen.

Tijdens het varend ontgassen worden geen emissiebeperkende voorzieningen getroffen. De dampen worden dus vrij geëmitteerd. Varend ontgassen leidt tot onacceptabele gezondheidsrisico's voor de bemanningsleden en toenemende geuroverlast langs de bebouwing aan de waterranden. Door de publieke opinie is de politiek gestrat met een pakket van maatregelen gekomen om voor Benzeen en Benzeenhoudende producten een stapsgewijs ontgassingsverbod in te voeren.

  • Er is een verbod op ontgassingen, geregeld via de provinciale milieuverordening van provincie Noord-Brabant en provincie Zuid-Holland, voor benzeen per 1 januari 2015 en benzeenhoudend per 1 januari 2016.
  • Uiteindelijk moet er een internationaal verbod voor ontgassingen komen via het. CDNI. Zodra er in CDNI kader internationaal voldoende overeenstemming is om over te gaan tot een CDNI-verbod is er basis voor een nationaal verbod op het ontgassen van benzeen en van nog nader te bepalen andere zeer zorgwekkende vluchtige stoffen, waarmee de provinciale verordeningen komen te vervallen

Voor benzeenemissies geldt in de vergunningverlening aan bedrijven nu al een minimalisatieplicht. Er worden zeer strenge emissievoorschriften gehanteerd. Door het verschil in aanpak tussen bedrijven op de vaste wal en de scheepvaart is een grote discrepantie ontstaan. Koninklijke BLN-Schuttevaer zet zich in om het gat te dichten op zo’n manier dat er voor binnenvaartondernemers een goed werkbare situatie wordt gevonden. Een goed werkbare situatie bestaat uit duidelijke taken en verantwoordelijkheden in het CDNI die de ontgasverplichting en kosten beschrijft en operationeel voldoende ontgassingsinstallaties en kegelligplaatsen.

Veelgestelde vragen

Wat is ontgassen?

Ontgassen is het al dan niet actief afvoeren van damp van vluchtige organische stoffen (VOS) uit 18 ladingtank van een schip dat aardoliehoudende producten vervoert. Als tankschepen van lading wisselen, is het gebruikelijk om de in het ruim resterende ladingdampen varend te ontgassen voorafgaand aan het laden van een volgende niet-compatibele lading. Tijdens het varend ontgassen worden geen emissiebeperkende voorzieningen getroffen. De dampen worden dus vrij geëmitteerd. Varend ontgassen is op de rivier toegestaan, met uitzondering van enkele zeer giftige stoffen, aardoliedestillaten waaronder benzine. Het varend ontgassen van vluchtige organische stoffen op binnenwateren leidt tot stankoverlast alsmede een potentieel gezondheidsrisico (o.a. benzeenachtigen).

Wat zijn de concrete afspraken omtrent het ontgassen?

Op dit moment is nog niet duidelijk voor welke stoffen een verbod zal worden ingesteld en welke termijnen hierbij gaan gelden. Diverse vragen over de impact van een verbod op de uitvoeringspraktijk zijn nog niet beantwoord.

Waarom is ontgassen op dit moment een “hot” issue?

Er bestaat een toenemende zorg in de maatschappij over de gevolgen van ontgassende binnenvaartschepen voor mens en milieu. Dit speelt in de lokale, regionale en landelijke politiek, bij diverse overheden, bij bewoners van aan vaarwegen gelegen gemeenten en bij bedrijven die betrokken zijn bij het vervoer van petrochemische producten met de binnenvaart. Het is zeer aannemelijk dat op korte termijn stappen worden ondernomen om het ontgassen van binnenvaartschepen (gefaseerd) te verbieden.

Hoe zit het vervolg eruit?

Alle partijen die vanuit verschillende invalshoeken betrokken zijn of zullen raken bij een verbod op ontgassen hebben belang bij snelle duidelijkheid en werkbare oplossingen. Dit is een belangrijke aanleiding voor partijen om binnen een afsprakenkader tot samenwerking te komen, vooruitlopend op een gefaseerd verbod. Een gezamenlijke voorbereiding, door bedrijfsleven en overheid, biedt de beste garantie voor effectieve regelgeving, een spoedige implementatie en een goede aansluiting op de uitvoeringspraktijk. BLN is een belangrijke speler in deze.


BLN-Koninklijke Schuttevaer zet ontgassen op agenda via Volkskrant

26 maart 2015 - (1239 keer gelezen)
Vandaag verscheen op aandringen van BLN-Koninklijke Schuttevaer een artikel in de Volkskrant over het thema ontgassen. Voorzitter van onze commissie Milieu & Veiligheid Ronald Versloot liet de journalist …
Reageer

Stand van zaken ontgassen

23 februari 2015 - (3632 keer gelezen)
p 25 en 26 februari is er in Straatsburg een bijeenkomst geweest van het CDNI. Een onderdeel van deze bijeenkomst was het onderbrengen van restladingen van vloeibare ladingen in dampvorm. Dit is voorbereid …
1 reacties

Stand van zaken ontgassing

11 juli 2014 - (2935 keer gelezen)
Met betrekking tot het dossier ontgassen wordt momenteel een twee sporen beleid bewandeld:
Reageer

Mijlpalen Milieu & Veiligheid

20 maart 2014 - (1184 keer gelezen)
Binnenvaart Logistiek Nederland timmert hard aan de weg om namens onze leden gesprekspartner te worden in diverse overlegorganen zodat wij uw belangen optimaal kunnen behartigen. Wij informeren u graag …
Reageer

Raming van ontgassingsemissies van binnenvaartschepen

14 december 2013 - (3541 keer gelezen)
Bij het verladen van aardolie of chemische producten, kunnen schepen worden ontgast. Dit kan resulteren in emissies van VOS (Vluchtige Organische Stoffen).
Reageer