Duits minimumloon (MiloG)

| Markt & Economie

Duitsland heeft op 1 januari 2015 een wettelijk minimumloon (Mindestlohn) ingevoerd. De hoogte bedraagt € 8,50 bruto per uur. Het minimumloon is van toepassing op iedere werknemer die in Duitsland arbeid verricht.

In de huidige Duitse regering is als gevolg van de coalitieonderhandelingen overeengekomen dat binnen Duitsland een wettelijk minimumloon zal worden ingevoerd. Op 11 augustus jl. heeft het Duitse Parlement deze wet, Mindestlohngesetz (MiLoG), aangenomen Hierin is vastgelegd dat iedere werknemer die arbeid verricht op Duits grondgebied recht heeft op een minimumloon van bruto € 8,50 per uur voor verrichte arbeid. Ook als deze arbeid door buitenlanders binnen de Duitse grenzen verricht wordt. Dit betekent dat ook werknemers aan boord van binnenvaartschepen hieronder vallen, zelfs als de werkgever een vestigingsplaats heeft buiten Duitsland.

Hoofdlijnen van de wet

  • Verplichte betaling van het minimumloon > bruto € 8,50 per gewerkt uur;
  • Voeren van een administratie ( & 17 Abs. 1 MiLoG) van werknemers en de door hen gewerkte uren;
  • Bewaarplicht voor administratie voor twee jaar;
  • Niet-Duitse werkgevers zijn verplicht (& 16 MiLoG) om bij grensovergang zich te melden bij het Hauptzollamt en schriftelijk (in Duitse taal) een garantieverklaring tot betaling van het minimumloon af te geven. Tevens zijn deze werkgevers verplicht een Duits adres op te voeren;
  • Opdrachtgevers van de betreffende transporten en/of tussenpersonen zijn medeverantwoordelijk indien wordt vastgesteld dat het minimumloon niet betaald wordt.

Huidige stand van zaken

Half januari heeft het bestuur van Koninklijke BLN-Schuttevaer in Bonn gesproken met vertegenwoordigers van het Duitse Ministerie van Financiën en Economische zaken. De Duitse zusterorganisatie BDS was bij het gesprek aanwezig.

Koninklijke BLN-Schuttevaer heeft de bezwaren tegen de uitvoeringsregeling van deze nieuwe Duitse wet puntsgewijs uiteengezet. Van Duitse zijde is gereageerd dat de huidige regelingen voorlopig nog niet aangepast kunnen worden. Zo worden o.a. suggesties om het Vaartijdenboek als registratie voor de aanwezigheid in Duitsland te gebruiken door de Duitsers meegenomen maar zijn nog niet goedgekeurd.

Koninklijke BLN-Schuttevaer blijft op alle niveaus aan de bel trekken om van deze volledig overbodige administratieve werklast af te komen. We vinden het onzin en onuitvoerbaar dat je vooraf moet verklaren dat je je aan de wet zal gaan houden en dat je vooraf moet aangeven wanneer je in Duitsland gaat varen. Daarom hebben we onder andere en brief geschreven aan de Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid en bezwaar aangetekend tegen het feit dat het wettelijke Nederlandse minimumjeugdloon niet voldoende is om in Duitsland te mogen varen.

Er is dus nog volop overleg. Er zijn vragen gesteld in de Tweede Kamer, de Europese Commissie start een onderzoek en ook de Duitse regeringspartijen willen van de administratieve rompslomp rond het Duits minimumloon af. Klik hier voor meer informatie. We gaan er dus van uit dat er nog veranderingen komen.

Toch is het belangrijk dat u wel weet wat er vanaf februari van u gevraagd wordt. Onder het kopje veelgestelde vragen zetten we uiteen wat de huidige regelgeving behelst en geven we u tips hoe hier mee om te gaan.

Veelgestelde vragen

Voor wie geldt de regeling?

Het Duitse minimumloon van 8,50 euro geldt voor alle werknemers ouder dan 18 jaar in loondienst die actief zijn op Duits grondgebied, inclusief werknemers uit andere landen. Of de werknemer direct werkt voor een onderneming of dat men is ingehuurd via een uitzendbureau, dat maakt niet uit. De Duitse wet kent dus geen minimumjeugdloon.

Wat moet er nu gebeuren?

De Duitsers eisen voor buitenlandse werkgevers het volgende: Werkgevers moeten wanneer zij in Duitsland gaan varen vooraf een schriftelijke melding (voorheen was er sprake van een melding per fax, maar daar wordt inmiddels van afgestapt) doen van met welk personeel en welke uitzendkrachten ze wanneer in Duitsland zullen zijn. Tevens moet de werkgever verklaren dat de bemanning het wettelijk loon van minimaal 8,50 euro verdient. Tenslotte moet de werkgever verklaren de loonadministratie gedurende twee jaar te bewaren en op verzoek van de Duitse douane in het Duits vertaald ter beschikking zal stellen.

Hoe moet het worden opgestuurd?

De regeling geeft aan dat het formulier moet worden uitgeprint en ondertekend naar het volgende nummer moet worden gefaxt. Bundesfinanzdirektion West: Wörthstraße 1-3 | 50668 Köln | Fax: +49 (0) 221/964870. Tijdens het gesprek in Bonn is aangegeven dat het ondertekende formulier ook mag worden gescand en vervolgens per e-mail naar (adres volgt) kan worden verstuurd, of per post naar het bovenstaande postadres. Zorg in alle gevallen dat u een afschrift van de melding in uw administratie houdt. U krijgt namelijk geen bevestiging van de aanmelding.

Wat moet u bewaren?

Van uw werknemers moet u twee jaar bewaren: de arbeidsovereenkomst, de loonadministratie, de betalingsbewijzen en de gewerkte tijden.

Voor wie geldt de regeling niet?

De regeling geldt niet voor bemanningsleden onder de 18 jaar, voor bemanningsleden die een nautische opleiding volgen, voor stagiairs die korter dan 3 maanden stage lopen. Partners die deel zijn van een eenmanszaak of van een VOF en ZZP-ers vallen niet onder de regeling. De Duitse meldingsregeling is op dit punt onduidelijk. BLN-KSV neemt het standpunt in dat al die bemanningsleden dus niet aanmeld hoeven te worden.

Waar moet het aangemeld worden en met welk formulier?

De hele regeling staat op de website van de Duitse douane: www.zoll.de. Ga op deze website naar: Fachmeldungen > Mindestlohn > Gesetzlicher Mindestlohn ab 1. Januar 2015 > Onderaan naar de keus: Meldungen bei Entsendung > Ga op deze pagina naar de rechter kolom en open formulier Formulare zum Thema 033037 (mobil) > Vul dit in en kies voor de branche voor: Speditions-, Transport- und damit verbundenes Logistikgewerbe. Als u uitzendpersoneel aan boord heeft dan moet formulier 033038 (mobil) worden ingevuld.

Wat moet u daarna registreren?

Volgens de regeling moet u de gewerkte tijden van uw werknemers in Duitsland registreren. Als u de werktijden van uw werknemers al registreert dan is dat voldoende en hoeft dat niet te worden aangepast voor Duitsland. Met betrekking tot de dagen in Duitsland (de uitvoering van de planning) heeft BLN-KSV de Duitsers verzocht hiervoor het vaartijdenboek te mogen gebruiken. Dat wordt onderzocht. We stellen ons op het standpunt dat u voorlopig het vaartijdenboek als uw registratie kunt gebruiken.

Wat moet u met documenten die u van verladers en bevrachters krijgt?

Gekoppeld aan de invoering van het minimumloon in Duitsland sturen verlader en bevrachters documenten n een groot aantal gevallen documenten aan binnenvaartondernemingen. In die documenten die door de binnenvaartondernemer ondertekend moeten worden, waarmee de ondernemer/werkgever verklaart dat het personeel dat wordt ingezet in Duitsland het Duitse minimumloon krijgt betaald. Maar daarnaast wordt de binnenvaartondernemer geacht controle te houden op voor- en navervoer. We hebben die documenten neergelegd bij juristen om daar een advies over te krijgen. Ons advies is om de ondertekening uit te stellen tot er meer duidelijkheid over de rechtspositionele consequenties is.


Herinnering herhalingsmelding Duits Minimumloon

24 juli 2015 - (3738 keer gelezen)
Als uw laatste melding aan de Duitse Douane 6 maanden geleden is verstuurd dan moet u volgens de Duitse wet opnieuw een melding doen met behulp van de aangegeven formulieren
1 reacties

Update Duits Minimumloon

30 januari 2015 - (3618 keer gelezen)
De Duitse minister Andrea Nahles heeft bekendgemaakt dat de regelingen rond het minimumloon niet van toepassing zijn op transito verkeer.
Reageer

Stand van zaken Minimumlohngesetz

19 december 2014 - (2885 keer gelezen)
Zoals we in eerdere nieuwsbrieven hebben gecommuniceerd houdt onze beleidsadviseur Markt & Economie zich onder andere bezig met het verloop van de gang van zaken rondom de minimimum loonregeling in Duitsland.
Reageer

Notitie Mindestlohngesetz MiLoG

16 december 2014 - (2942 keer gelezen)
Om u nader te informeren over de inhoud van de wet, de standpunten van BLN-Koninklijke Schuttevaer hieromtrent en de reeds ondernomen acties op dit gebied hebben wij een notitie opgesteld. Klik hier om …
Reageer