Infrastructuur

| Nautisch-technisch & Infra

De lobby rondom de vaarweginfrastructuur wordt gevoerd via het centraal overleg Vaarwegen. Het Centraal Overleg Vaarwegen is een samenwerkingsverband tussen ondernemersorganisatie EVO-Fenedex, de Vereniging Van Waterbouwers (VVW) en binnenvaartorganisaties het Centraal Bureau Rijn en Binnenvaart (CBRB) en Koninklijke BLN Schuttevaer. Daarnaast is de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens nauw betrokken als agendalid. Het COV brengt vaarwegbeleidsplannen en rapportages uit, adviseert bewindslieden Kamerleden, Provinciale staten en regionale organen die verantwoordelijk zijn voor natte infrastructuur en mobiliteitsvraagstukken. Het secretariaat van het COV wordt uitgevoerd door Kon. BLN Schuttevaer.

Het COV behartigt de gezamenlijke belangen van vaarweggebruikers op het gebied infrastructuur in Nederland en zet zich in voor een “natte” infrastructuur die overeenkomt met de maatschappelijke en economische belangen.

Visie & Missie

Nederland is uniek. Nederland is de enige delta ter wereld die anticipeert op een veranderend klimaat en fluctuerende waterstanden op zee en rivieren en zo is ingericht dat het veilig en bereikbaar blijft. Het is de enige delta ter wereld die directe natuurlijke verbindingen heeft met het grootste deel van West en Midden Europa en waar rivieren en vaarwegen grootschalig voor goederenvervoer gebruikt worden. Het COV vindt op een effectieve, veilige, vlotte en efficiënte manier gebruik maken van deze natuurlijke verbindingen van evident belang voor de bereikbaarheid van Nederland.

De missie van het COV is het verwezenlijken en borgen dat goederenvervoer over water vlot, efficiënt en veilig gebruik mogelijk is op alle nationale vaarwegen die voor scheepvaart open staan, zonder infrastructurele belemmeringen.

Concreet betekent dit:

  • invloed op het vaarwegenbeleid van overheden en bijbehorende budgetten;
  • aanzetten tot tijdig onderhoud aan vaarwegen;
  • inzet voor verruiming, verhoging en verdieping van vaarwegen en havens;
  • adequate bediening van kunstwerken borgen;
  • inzet voor voldoende overnachtings-, lig- en wachtplaatsen.

Veelgestelde vragen


Sluis Driel open i.v.m. lage waterstand

19 oktober 2018 - (2897 keer gelezen)
Het verval bij sluis Driel wordt door de lage waterstand te klein, hierdoor gaan de puntdeuren klapperen en kan schade ontstaan. Rijkswaterstaat besluit nu de laatste centimeters te nivelleren.
Reageer

Opstarten sluis Eefde

15 september 2018 - (493 keer gelezen)
Zaterdagmiddag scheepvaartverkeer Eefde gestroomlijnd op gang.
Reageer

Oost sluis Weurt tijdelijk buiten gebruik

01 maart 2018 - (618 keer gelezen)
Woensdag 28 april zijn bij de oude sluis problemen ontstaan met de sluisdeur. De Waaldeur is uit de rails gelopen. Momenteel wordt gewerkt om de problemen op te lossen. Op dit moment is alleen de nieuwe …
Reageer

Stremming Amsterdam-Rijnkanaal verlengd

19 november 2017 - (1434 keer gelezen)
Stemming A-R kanaal voor invaren nieuwe brug duurt vermoedelijk nog tot 20:00 uur vanavond.
Reageer

​ Containerbinnenvaart vreest de Sprong over het IJ

16 juni 2017 - (1123 keer gelezen)
Het voornemen van de gemeente Amsterdam om bruggen te bouwen over het IJ stuit op weerstand in de binnenvaart. Koninklijke BLN-Schuttevaer voorziet dat de bruggen onvoldoende hoog gebouwd worden om moderne …
Reageer

Update beperkingen sluis St. Andries.

14 juni 2017 - (945 keer gelezen)
Stremming brug st Andries duurt langer dan verwacht.
Reageer

Centraal Overleg Vaarwegen spreekt met de minister over infrastructuur en bediening

27 juni 2016 - (2723 keer gelezen)
Het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) heeft overleg gehad met minister Schultz van Hagen over bediening en infrastructuur.
Reageer

Vaarweg Veghel - Eindhoven geschikt voor langere schepen

27 juni 2016 - (1204 keer gelezen)
Rijkswaterstaat heeft de vaarroute tussen Veghel en Eindhoven geschikt gemaakt voor langere schepen. Daarmee is de opwaardering afgerond van de vaarroute via de Zuid-Willemsvaart, het Wilhelminakanaal …
2 reacties

Brede steun voor extra investeringen infrastructuur

11 april 2016 - (917 keer gelezen)
Een nationale coalitie van maatschappelijke organisaties* steunt het plan van de VVD en PvdA in de Tweede Kamer om meer geld te investeren in infrastructuur.
Reageer

Voorlopig geen sluizen in de Nieuwe Waterweg

19 februari 2016 - (3079 keer gelezen)
Minster Schulz voelt vooralsnog weinig voor het afsluiten van de Nieuwe Waterweg met een sluizencomplex.
Reageer

Betere bereikbaarheid door verruiming Twentekanalen en brug- en sluisbediening op afstand

19 februari 2016 - (1187 keer gelezen)
De vaarwegen in Overijssel krijgen een flinke impuls. Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en gedeputeerde Bert Boerman zetten in de Combi Terminal Twente, in aanwezigheid …
Reageer

Zorgen over fors tekort onderhoud vaarwegen

16 oktober 2015 - (1017 keer gelezen)
Handelaren, producenten, binnenvaartondernemingen en waterbouwbedrijven maken zich grote zorgen over een tekort van 400 miljoen euro tot 2020 voor het onderhoud van vaarwegen. Dit tekort veroorzaakt achterstallig …
Reageer

Europa wijst subsidieverzoek voor verbreding van de Kornwerderzandsluizen af

03 augustus 2015 - (2927 keer gelezen)
Het subidieverzoek van 56 miljoen euro voor verbreding van de Kornwerderzandsluizen is door ‘Brussel’ afgewezen.
Reageer

BLN-Koninklijke Schuttevaer wijst op ligplaatstekort in Terneuzen

28 juli 2015 - (1098 keer gelezen)
BLN-Koninklijke Schuttevaer heeft een zienswijze ingediend in COV-verband op de plannen voor de nieuwe sluis van Terneuzen.
Reageer

COV wil ambitieuzer Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren

08 juni 2015 - (2856 keer gelezen)
Rijkswaterstaat is beheerder van de grote wateren in Nederland en dagelijks bezig om al het water in goede banen te leiden. RWS beschrijft in het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren (Bprw) hoe …
Reageer