Sociale toolkitOnderwijs en sociaal

Ondernemerschap gaat verder dan het varen van je schip. Wij willen je ondersteunen en hebben een aantal handige hulpmiddelen voor je ontwikkeld.

ARBO
De Arbeidsomstandighedenwet (ARBO wet) bevat wettelijke verplichtingen voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bewaken. Doel is om ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen.


ARBO HANDREIKING
Werkomgevingen en arbeidsomstandigheden in de binnenvaart hebben naast algemene ook heel specifieke en eigen kenmerken. In de Arbo handreiking wordt op een praktische wijze beschreven hoe veilig kan worden gewerkt en welke keuzes van veiligheidsmaatregelen men op basis van de individuele werkomgeving of -omstandigheden kan maken. De kern van de handreiking vormt de Arbocatalogus, de beschrijving hoe aan de wettelijke voorschriften (Arbowet) kan worden voldaan.  https://www.arbo-binnenvaart.nl/

 

BRANCHE-RI&E
Het is een wettelijke verplichting voor de werkgever om systematisch de arbeidsrisico’s te inventariseren en maatregelen te nemen voor een veilige werkplek (Art. 5 Arbeidsomstandighedenwet). Voor branches is het mogelijk om centraal een generieke RI&E op te stellen. Dee Branche-RI&E voor de binnenvaart is erkend door het Steunpunt RI&E-instrumenten www.RIE.nl Bedrijven tot 25 werknemers kunnen de branche RI&E gebruiken zonder toetsing door een gecertificeerde Arbodeskundige. Bekijk hier de flyer met meer informatie over de branche RI&E.

 

DIGITALE BRANCHE-RI&E
De algemene Branche-RI&E beslaat zo’n 400 vragen en vanuit deze vragen moet een verplichte plan van aanpak volgen. Voor de leden van BLN-Schuttevaer is een digitale tool ontwikkeld. Via een snelle intake worden alleen die vragen getoond die bij het type schip passen (containervaart, tankschip, wel of geen ADN etc). Ook wordt automatisch een plan van aanpak gegenereerd. Wil je je inschrijven voor deze digitale branche RI&E tool dan kun je contact opnemen met info@BLN.nl Na inschrijving ontvang je een mail met inhoud waaronder een handleiding en enkele hulpdocumenten.

 

MODELREGELING ARBEIDSVOORWAARDEN EN LOONTABEL
Vakbonden en werkgevers in de binnenvaart hebben gezamenlijk Model Arbeidsvoorwaarden opgesteld. De werkzaamheden van bemanningsleden aan boord van binnenschepen hebben bijzondere kenmerken, die om specifieke afspraken vragen. De Model Arbeidsvoorwaarden kun je als uitgangspunt voor individuele arbeidsovereenkomsten gebruiken. Bij de Model Arbeidsvoorwaarden hoort ook een loontabel, die halfjaarlijks wordt aangepast aan de prijsstijging. Voor leden hebben wij een handig hulptmiddel om een arbeidsovereenkomst op te stellen.

 

PENSIOEN
Deelname aan de pensioenregeling van het Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart is verplicht voor werkgevers en werknemers die in de vrachtvaart werkzaam zijn. Werkgevers in andere deelsectoren, zoals de passagiersvaart, kunnen zich vrijwillig aansluiten. Alle informatie is te vinden op de website van het fonds (www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl).

Samen met CBRB en Nautilus denken wij na over een mogelijk vrijwillige pensioenregeling voor de binnenvaart.

 

STARTEN MET VAREN
Wil je van varen je leven maken, dan helpen wij je op weg met de leidraad starten met varen. In deze leidraad vind je een overzicht van aandachtspunten, tips en handige verwijzingen.

 

BELASTINGDIENST
Ben je varende ondernemer, dan heb je te maken met de belastingdienst. Wij hebben voor de sector binnenvaart een convenant afgesloten. Dit convenant helpt bij een correcte uitvoering van de fiscale wetgeving en socialezekerheidswetgeving in onze bedrijfstak. Bij dit convenant hoort een annex met normatieve kaders voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Koninklijke BLN-Schuttevaer en FNV Zelfstandigen hebben samen een modelovereenkomst voor afloskapiteins met algemene voorwaarden voorgelegd aan de Belastingdienst. Werken volgens deze overeenkomst leidt niet tot de verplichting loonheffingen af te dragen. Er is geen sprake van een (fictieve) dienstbetrekking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Link naar de belastingdienst: Modelovereenkomst afloskapitein (FNV Zelfstandigen en Koninklijke BLN-Schuttevaer) - 9051610518 (belastingdienst.nl)

 

SOCIALE ZEKERHEID

In Europa heeft ieder land eigen regels voor sociale zekerheid. Werk je in de binnenvaart dan werk je vrijwel zeker in verschillende landen. In verordening 883/2004 is geregeld welke sociale zekerheid van toepassing is op het moment dat mensen in verschillende Europese landen werken. Met de A1-verklaring (ook wel een certificate of coverage) bewijzen werkgever en werknemer in welk land de sociale verzekeringspremies worden betaald. Aanvragen van de A1-verklaring kan bij de Sociale Verzekeringsbank. Meer informatie over de A1-verklaring is te vinden op het ondernemersplein bij de Kamer van Koophandel.

 

DETACHERING - POSTED WORKERS

Gaat een werknemer voor een tijdelijke opdracht naar een ander Europees land, dan heeft deze werknemer recht op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden van dit land. Dit wordt Europees geregeld in de Posted Workers Directive (96/71/EC).  

De belangrijkste arbeidsvoorwaarden waar de Posted Workers Directive een minimum voor garandeert zijn:

  • het minimumloon;
  • voldoende rusttijden;
  • veilige arbeidsomstandigheden;
  • gelijke behandeling van mannen en vrouwen; en
  • een minimumaantal betaalde vakantiedagen.   

Voor werknemers of uitzendkrachten die via een uitzendbureau in Nederland komen werken gelden de Nederlandse minimale arbeidsvoorwaarden. Voor de binnenvaart staan deze arbeidsvoorwaarden beschreven in de Nederlandse arbeidswetgeving. Wij kennen geen cao en de pensioenregeling, ook een arbeidsvoorwaarden is uitgesloten voor deze regeling.

Meer informatie voor de volgende landen is terug te vinden bij de ministeries:

Nederland https://www.postedworkers.nl/

Duitsland https://www.bmas.de/EN/Our-Topics/Labour-Law/posting-of-workers.html

België https://www.belgium.be/en/work/posting_workers_to_belgium

 

STOPPEN MET VAREN
Tot slot hebben we voor leden een leidraad stoppen met varen gemaakt. Bij stoppen met varen komen veel dingen kijken. Met deze leidraad willen wij een aantal praktische zaken onder de aandacht brengen die komen kijken bij het afronden van je onderneming; je helpen de regie in eigen hand te houden.

arbo