Kamervragen huisvuil

30 april 2014 - (2937 keer gelezen)


Zoals u weet voeren wij al langere tijd intensief gesprekken met Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu over haalbare en betaalbare oplossingen.


Graag informeren we u over de voortgang ten aanzien van het huisvuildossier.
Zoals u weet voeren wij al langere tijd intensief gesprekken met Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu over haalbare en betaalbare oplossingen. Inmiddels zijn er in dit kader ook Kamervragen gesteld. We gaan ervan uit dat de minister deze binnen een week beantwoordt. Uiteraard houden wij u op de hoogte.

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van 2 april 2014 jl. is besloten u enkele vragen voor te leggen over de afvalafgifte in de binnenvaart. Vervolgens is onder de commissieleden geïnventariseerd welke vragen zij zouden willen stellen. Onderstaand treft u de vragen aan die gesteld maar nog niet beantwoord zijn.

 1. Waar baseert u uw uitspraak op dat het draagvlak binnen de binnenvaartsector voor het betaalde abonnement voor de afgifte van ‘overig scheepsbedrijfsafval’ uiteenloopt1, als nog niet eens drie procent van de internationaal varende schepen gebruik maakt van het abonnement?
 2. Heeft u de verwachting dat het aantal abonnementen in de toekomst zal groeien en daarmee de kostprijs van een abonnement zal dalen?
 3. Wat is de reden dat het huisvuil van binnenvaartgezinnen ineens wordt gezien als bedrijfsafval?
 4. Als huisvuil als bedrijfsafval wordt gezien, is het dan ook mogelijk voor de binnenvaart om deze kosten voor wonen op het schip als bedrijfskosten op te voeren bij de belastingaangifte?
 5. Wat is uw reactie op de memorie van toelichting van het CDNI (Verdrag inzake de Verzameling, Afgifte en Inname van Afval in de Rijn- en Binnenvaart), waarin staat dat alleen huisvuil op passagiersschepen gezien mag worden als bedrijfsafval, maar dat dit niet geldt voor de binnenvaart?
 6. Klopt het dat er gekozen is voor een gesloten systeem omdat in het verleden ook onbevoegden hun afval weggooiden in de bakken die bestemd waren voor de binnenvaart? Zo ja, is het dan niet vreemd dat de binnenvaartsector nu moet opdraaien voor de kosten van dit gesloten systeem, terwijl het probleem werd veroorzaakt door anderen? Zo nee, wat is dan de reden om voor dit systeem te kiezen?
 7. Kunt u nog een keer toelichten waarom de binnenvaartsector veel moet betalen voor afvalafgifte, namelijk in hun woonplaats middels de afvalstoffenheffing, middels havengeld en nu ook via dit abonnement? Hoe dit past binnen uw motto ‘de vervuiler betaalt’?
 8. Wat is de reden voor de sterke afname van het aantal innamepunten voor afval? Kunt u een overzicht geven van het aantal innamepunten twintig jaar geleden en nu?
 9. Deelt u de mening dat we door de invoering van dit systeem teruggaan in de tijd en dat er straks weer zwerfvuil verschijnt in het water en langs de oevers? Kunt u uw antwoord toelichten?
 10. Is wel eens onderzocht of er niet betaald kan worden per zak afval?
 11. Is het mogelijk om aan te sluiten bij het streven naar meer recycling van huishoudelijk afval?
 12. Hoeveel gemeenten bieden momenteel op eigen initiatief gelegenheid voor de afgifte van huisvuil?
 13. Kunt u in overleg met gemeenten en binnenhavens zoeken naar een praktische oplossing en de gemeenten op een aantal plekken het afval laten inzamelen?
 14. Ziet u een mogelijkheid in het door de gemeenten laten verzorgen van de afvalinzameling tegen lagere kosten en met een hoger aantal inzamelplaatsen dan nu via de Stichting Afvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart (SAB) het geval is? Hierbij zijn we specifiek benieuwd of het mogelijk is om de afvalinzamelpunten voor de binnenvaart onderdeel uit te laten maken van de reguliere inzamelingscontracten van gemeenten. Denkt u dat de kosten van afvalinzameling via gemeenten lager zijn dan via de SAB en dat de kostprijs van een abonnement hiermee kan dalen? Bent u bereid om met de gemeenten afspraken te maken over het plaatsen van containers door gemeenten?Reageren


Reacties (0)