COV wil ambitieuzer Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren

08 juni 2015 - (2815 keer gelezen)


Rijkswaterstaat is beheerder van de grote wateren in Nederland en dagelijks bezig om al het water in goede banen te leiden. RWS beschrijft in het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren (Bprw) hoe dat gebeurt.


Rijkswaterstaat is beheerder van de grote wateren in Nederland en dagelijks bezig om al het water in goede banen te leiden. RWS beschrijft in het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren (Bprw) hoe dat gebeurt. Het huidige Bprw geldt tot eind 2015. Er is een nieuw beheerplan gemaakt voor de periode 2016-2021, dat momenteel ter inzage ligt. Het COV heeft op dit ontwerpplan een zienswijze ingediend. De binnenvaart is goed en stevig neergezet in het BPRW 2016-2021. Veel van de punten en opmerkingen het COV maakte in het vooroverleg zijn verwerkt.

Het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) is het samenwerkingsverband van de EVO, de Vereniging Van Waterbouwers en BLN-Koninklijke Schuttevaer. De organisaties komen gezamenlijk op voor de instandhouding en verbetering van de Nederlandse vaarwegen.

Veroorzakersprincipe

Nieuw in het beleid is, dat de binnenvaart geen blijvende hinder mag ondervinden van maatregelen in de vaarweg, die voor waterkwantiteit en waterkwaliteit gemaakt worden. Men moet zoeken naar innovatieve maatregelen, die de natuur dienen, de waterafvoer managen en de scheepvaart tegemoet komen. De bevaarbaarheid/vaardiepte van de Nederlandse rivieren is hiermee volgens de huidige geldende standaarden gegarandeerd. Daarnaast is het veroorzakersprincipe aangenomen, waardoor de kosten van extra baggeren als gevolg van maatregelen bij de initiatiefnemer komen te liggen en niet langer op het reguliere vaarwegonderhoudsbudget drukken. Vanuit het COV en Koninklijke Schuttevaer is hier jaren voor gelobbyd.

Ambitieniveau

Desalniettemin zijn er ook opmerkingen te maken op het ontwerp-BPRW. Zo vinden wij dat het ambitieniveau van het BPRW omhoog moet, wil Nederland haar voortrekkersrol in de logistiek behouden. Ambitie houdt de optimale beschikbaarheid van het netwerk in, gericht op de groei van het goederenvervoer over water, zonder capaciteitsbeperkingen. RWS moet alles in het werk stellen om stremmingen te voorkomen en deze zo snel mogelijk op te heffen.

Bediening

Wij vragen RWS de 24-uurseconomie te blijven stimuleren door 24 uur te bedienen op hoofdvaarwegen. Bedienen op afstand blijft vanuit de sector het meest efficiënte instrument om bedieningstijden te verruimen. Er is een extra ambitie op afstandsbediening nodig bij kunstwerken, met name op de Maas. Afstandsbediening mag echter nooit leiden tot vertragingen of verminderde bediening bij extreme weersomstandigheden.

Windmolens

Wij zien steeds meer windmolens geplaatst worden langs vaarwegen, er zijn echter signalen dat deze het radarbeeld kunnen verstoren. Er is nog weinig bekend over de invloed van reeksen windmolens op radarbeeld en de gevolgen voor de scheepvaart. Wij vragen RWS daarom dit fenomeen goed te onderzoeken voordat grootschalig wordt overgegaan op plaatsing van windmolens langs vaarwegen. Verder vragen wij geen windmolens te plaatsen bij ligplaatsen. Scheepvaart ondervindt naast geluidsoverlast ook hinder van neerslaande vogels en in de winter gevaarlijk neervallende brokken ijs op het schip. Windmolenparken in het vaarwater mogen nooit leiden tot (vaar)beperkingen.

Huisvuil

Tot slot pleit het COV voor een forse inspanning van Rijkswaterstaat om een dekkend en goed inzamelnetwerk voor huisvuil te creëren en te komen tot een versnelde evaluatie van het huidige systeem.

U kunt de gehele zienswijze hier lezen.
Reageren


Reacties (0)