Subsidieregeling praktijkleren èn sectorplan-subsidie beschikbaar voor aannemen bbl'ers

14 juli 2015 - (4190 keer gelezen)


Via verschillende subsidies wordt het aannemen van bbl’ers gestimuleerd. In veel sectorplannen zijn bijvoorbeeld maatregelen of projecten opgenomen die een subsidie uitkeren aan werkgevers voor het in dienst nemen van bbl’ers.


Via verschillende subsidies wordt het aannemen van bbl’ers gestimuleerd. In veel sectorplannen zijn bijvoorbeeld maatregelen of projecten opgenomen die een subsidie uitkeren aan werkgevers voor het in dienst nemen van bbl’ers. De Subsidieregeling praktijkleren subsidieert daarnaast de praktijkbegeleiding van een bbl’er door de werkgever. Het stapelen van deze subsidies is toegestaan.

Veel Sectorplannen met subsidie voor extra instroom bbl

Sinds eind 2013 zijn tientallen Sectorplannen in uitvoering. Deze plannen zijn mogelijk gemaakt door de bijna 600 miljoen euro subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In een groot deel van de plannen zijn maatregelen opgenomen die de instroom in mbo bbl-opleidingen moet laten stijgen. Deze extra instroom wil het Ministerie realiseren door aan werkgevers 20% van het loon (tot een maximum van het wettelijk minimum loon) van de bbl’er, te vergoeden. Ook in de binnenvaartsector zijn dergelijke maatregelen actief. En voor de meeste werkgevers betekent dit een ‘loonkostensubsidie’ van enkele duizenden euro’s voor het in dienst nemen van een bbl’er.

Ook de Subsidieregeling praktijkleren bevordert instroom bbl

Naast subsidie vanuit sectorplan kunnen werkgevers die praktijkleerplaatsen in het vmbo, mbo of hbo aanbieden, ook in aanmerking komen voor de Subsidieregeling praktijkleren. Deze subsidie kan een werkgever na afloop van het schooljaar aanvragen voor de periode waarin hij werknemers heeft begeleid bij de beroepsuitoefening. Wil een organisatie mbo bbl-praktijkleerplaatsen aanbieden, dan moet het geregistreerd staan als een erkend leerbedrijf. Is dit het geval, dan kan de subsidie oplopen tot 2.700 euro per volledige praktijkleerplaats. Deze subsidie wordt verstrekt via via RVO en aanvragen kan via het e-loket, of v via de aanvraag- en verantwoordingsportal Praktijkleren-Online.

Sectorplan en Praktijkleren delen wel het doel, niet de subsidiabele kosten

Zowel de bbl-subsidie als de Subsidieregeling praktijkleren hebben dus het doel om het aantal praktijkleerplaatsen in het mbo bbl op peil te houden. Beide maatregelen zijn hard nodig, het aantal mbo bbl-praktijkleerplaatsen bij bedrijven is de afgelopen jaren namelijk met 10% tot 20% per jaar gedaald, terwijl veel jongeren toch willen kiezen voor deze opleidingsvorm. Daar waar de bbl-subsidie op grond van een sectorplan is bedoeld als tegemoetkoming in de loonkosten van de bbl’er, is de subsidie vanuit de Subsidieregeling praktijkleren bedoeld als tegemoetkoming in de begeleidingskosten van de werkgever. De twee subsidieregelingen focussen dus op een ander aspect van de praktijkleerplaats.

Subsidie bbl uit sectorplan prima te combineren met praktijkleren

Beide subsidieregelingen zijn dus prima te combineren voor werkgevers. Wat praktisch betekent dat de subsidie voor een mbo bbl-werknemer kan oplopen tot ruim 6.000 euro. Hoeveel subsidie u uiteindelijk ontvangt en wat de bijzondere voorwaarden zijn hangen wel af van de sector waarin u actief bent. Niet alle sectoren hebben namelijk een sectorplan in uitvoering en niet alle sectorplannen bevatten maatregelen gericht op het bevorderen van de instroom in mbo bbl-praktijkleerplaatsen.

Voor meer informatie over de Subsidieregeling praktijkleren:
http://www.pnoconsultants.nl/subsidies/scholing-arbeid/subsidiereg-praktijkleren

Voor meer informatie over Cofinancering Sectorplannen:
http://www.pnoconsultants.nl/subsidies/scholing-arbeid/cofin-sectorplannen

Bron: PNO Consultants
Foto: Schuttevaer.nl
Reageren


Reacties (0)