BLN-Schuttevaer in gesprek met Vlaamse minister over plan Watertruck

20 april 2016 - (3557 keer gelezen)


BLN-Schuttevaer heeft contact met de Belgische minister van Mobiliteit Ben Weyts over het plan Watertruck dat hij onlangs lanceerde. Naar aanleiding van ons artikel in nieuwsbrief 199 heeft de minister een officiele reactie gegeven.


In de Nieuwsbrief 199 van 15 april hebben wij onze reactie geplaatst op het project Watertruck, lees hier het oorspronkelijke artikel.

Plannen van Vlaams minister met Watertruck; geen behoefte aan luchtkastelen

Het heeft er alle schijn van dat het plan van de Vlaamse minister van Mobiliteit Ben Weyts om met publieke inzet en middelen 28 duwbakjes en 3 duwboten te bouwen weinig realiteitswaarde heeft. Er is nog geen werf, geen exploitatieopzet, geen zicht op financiering. En niet onbelangrijk; de 3 miljoen ton nieuw vervoer die met het project Watertruck beoogd wordt naar de binnenvaart te trekken, is nog slechts een theoretisch model.

Het is jammer dat de binnenvaart met dit soort luchtkastelen in beroering gebracht wordt. Wij hebben behoefte aan realistische plannen die de kleinere binnenvaart aan meer werk helpt. Realistische plannen voor nieuwbouw die ook gewoon in de markt gezet kunnen worden. Met exploitatie door commerciële partijen of dat nu rederijen zijn of particulieren.

Nieuwbouw en exploitatie met overheidssteun is per definitie ingrijpen in de markt. Op geen enkele wijze kunnen wij in de plannen van Weyts lezen dat er gekeken is naar de gevolgen voor de andere binnenvaartondernemers en dat is natuurlijk wel een absolute voorwaarde. Als men echt 3 miljoen ton lading “op de plank” heeft liggen, ga dan met de organisaties en ondernemers in gesprek. Of met het Bureau Voorlichting Binnenvaart voor hun aanpak in Maatwerk.

De overheid heeft absoluut een rol te spelen in het faciliteren van de binnenvaart en de modalshift te bevorderen. Echter niet door op de ondernemersstoel te gaan zitten, maar door het scheppen van de juiste randvoorwaarden.

Dit hebben wij ook voorgelegd aan minister Weyts en daarop is de volgende reactie gekomen.

Het belang van de binnenvaart voor het vervoer van goederen is belangrijk en zeker gelet op de huidige file problematiek en de toekomstige voorspellingen aangaande de mobiliteit in Vlaanderen. Het planbureau voorspelt een stijging van 44% van het vrachtvervoer tegen 2020. Het verder intensifiëren van het goederenvervoer via de binnenvaart door onder meer het aantrekken van nieuwe trafieken moet aldus belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de mobiliteit. Met het project Watertruck+ wordt gefocust op het inzetten van de vaartuigen voor het transport van goederen die momenteel hun weg naar de binnenvaart nog niet gevonden hebben. Dit moet toelaten aan de “klassieke” binnenvaart om de bestaande markt verder te blijven bedienen. Daarbij kan vermeld worden dat het initiatief met de Vlaamse sectorvertegenwoordigers besproken is en dat de sector over de verdere evolutie van het project is ingelicht. Duidelijk moet zijn dat in het project Watertruck+ hoofdzakelijk middelen van private investeerders en van Europa worden geïnvesteerd. De financiële bijdrage van Vlaanderen is veeleer bescheiden in dit project.

Anders dan de klassieke binnenvaartvloot die bestaat uit schepen met niet – uniforme afmetingen, wordt op vraag van Europa aandacht besteed aan uniformiteit van de verschillende types van vaartuigen. Dat heeft het voordeel dat ook de infrastructuur van het waterwegennetwerk hierop kan afgestemd worden in de toekomst, waardoor ook op dat vlak besparingen kunnen gerealiseerd worden. Vandaar de participatie van de Vlaamse overheid in dit project.

Het mag u bekend zijn dat ook de klassieke binnenvaart mijn aandacht krijgt. Een belangrijke eis voor de sector is om te vergroenen. In samenspraak en in samenwerking met de sector (via KBV) zijn twee vergroeningsmaatregelen uitgewerkt die op korte termijn in de markt zullen kunnen gezet worden en waarvoor ik de middelen heb voorzien. Het betreft de steunmaatregel “hermotorisatie kleine schepen”, die bestemd is voor binnenschip tot CEMT klasse III en de steunmaatregel “nabehandelingstechnieken aan boord van middelgrote en grote schepen”, die bestemd is voor binnenschepen vanaf CEMT klasse IV. Tevens is een projectvoorstel opgemaakt om ten voordele van de binnenvaartsector een vergroeningsconsulent te voorzien.

Met vriendelijke groeten, Ben Weyts

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse rand, Toerisme en Dierenwelzijn

Uiteraard waarderen wij het zeer dat de Vlaamse minister zoveel belang hecht aan de binnenvaart. Zijn initiatieven om de binnenvaart te ondersteunen in kwestie van de vergroening zijn uitstekend. In combinatie met zijn wens nieuwe trafieken naar de binnenvaart te leiden kunnen dat belangrijke stimulansen zijn voor het behoud van en investeringen in kleinere schepen.

De heer Weyts blijft wel wat mistig over onze argumenten tegen de plannen die hij heeft gecommuniceerd t.a.v. Watertruck+. Eigenlijk gaat hij er helemaal niet op in. Niet op de gevolgen voor de bestaande schepen en niet op het ingrijpen in de markt. Opvallend is dat hij schrijft dat de vraag naar uniformiteit van de schepen (bakjes en boten) van Europa komt. Het moet toch uit de markt komen om levensvatbaar te zijn?

Voorts wordt ook hier de klassieke dooddoener vermeld. Het is met de sector besproken en die wordt op de hoogte gehouden. De suggestie die daarmee gewekt wordt dat de Belgische organisaties het eens zouden zijn met de plannen, werpen zij verre van zich.
Reageren


Reacties (0)