Vooraankondiging inschrijving project CLINSH

13 januari 2017 - (3200 keer gelezen)


Op 27 oktober jl. vond in Düsseldorf de kick-off plaats van het Europese LIFE-Project CLINSH. Zeventien partijen - overheden, bedrijven en kennisinstellingen – in Nederland, België, Duitsland en Engeland bekrachtigden hier hun samenwerking in het Europese LIFE-project CLINSH: CLean INland . Door het testen van vernieuwende technieken, alternatieve brandstoffen en walstroom willen de initiatiefnemers van CLINSH komen tot forse emissiereducties in de binnenvaart. De effecten van deze technieken worden vervolgens op 30 schepen continu gemonitord. Dit levert nuttige informatie op, waarop beleidsmakers hun beleid voor de binnenvaart kunnen afstemmen.


Ook worden bij CLINSH de business cases van de verschillende maatregelen voor de schippers in kaart gebracht. Anders gezegd: wat levert het op voor de binnenvaartschipper? Bijvoorbeeld in termen van brandstofbesparing. Op deze manier kan de binnenvaart inspringen op mogelijkheden voor verdere verduurzaming.

Hogere milieu-eisen

Op dit moment staat de binnenvaart voor een opgave om te verduurzamen. Dat betekent dat de sector nu moet investeren in schonere schepen. Investeren kan in volledig nieuwe schonere schepen maar ook in bijvoorbeeld schonere motoren en/of aanpassingen aan bestaande motoren of technieken. De internationale eisen op het gebied van energiebesparing en schone lucht worden immers steeds strenger. En opdrachtgevers stellen goede milieuprestaties meer en meer als voorwaarde bij het inkopen van diensten.

Samenwerking

In de beginfase van de verandering die de binnenvaart doormaakt, zijn koplopers nodig, en partijen die durven te investeren. De Europese binnenvaart telt bijna 15.000 schepen. Het doel van CLINSH is het beperken van de uitstoot en het terugdringen van de concentraties aan stikstofoxiden en fijnstof veroorzaakt door de binnenvaart. Naar verwachting zal in 2025 een kwart van de binnenvaartschepen aanpassingen die uitstoot moeten verminderen, hebben doorgevoerd. In 2050 moet het gaan om de helft van alle binnenvaartschepen. Dit levert concreet een resultaat op van 141 kiloton minder uitgestoten stikstofoxiden over de periode 2020-2030. De milieuwinst hiervan uitgedrukt in geld is 1,6 miljard euro. Denk hierbij ook aan brandstofbesparing en verbeterde luchtkwaliteit.

Doel

Het doel van CLINSH is het testen van vernieuwende technieken, alternatieve brandstoffen en walstroom om op deze manier forse emissiereducties in de binnenvaart te realiseren. Schippers kunnen deelnemen aan dit project. Wat levert het de schippers op?

 • Schippers vergaren kennis over de bereikte milieuvoordelen en kunnen daarvan profiteren. Het installeren van een brandstofverbruiksmeter geeft continu betrouwbare informatie over het brandstofverbruik. Het reduceren van brandstofverbruik is hierdoor mogelijk wat weer kan leiden tot lagere kosten voor de schippers.
 • Vanuit de verladers/opdrachtgevers groeit de interesse voor duurzaam transport. Goede milieuprestaties kunnen in het voordeel van de schipper werken bij het verkrijgen van lading.
 • Schippers ontvangen een financiële compensatie voor diensten en deelname in het project CLINSH

Om deel te nemen dient u in te schrijven op een aanbesteding van CLINSH.

Selecties

Voor het project zullen de volgende twee selecties plaatsvinden:

 1. a. 15 schepen die door de eigenaar worden uitgerust met emissie-reducerende technologie of alternatieve brandstof
 2. b. 15 andere schepen die reeds varen met een emissie-reducerende technologie of alternatieve brandstof

Toelichting op a.

 • Bij deze schepen wordt via continue meting de emissie voor aanpassing gedurende zes maanden gemeten (een zogenaamde 0-meting)
 • Daarna wordt door de scheepseigenaar een emissie-reducerende technologie gekocht en geïnstalleerd
 • Vervolgens worden de emissies (wederom via continue meting) gedurende een periode van één jaar gemeten, waarbij nauwgezet de prestaties en emissie-uitstoot gemonitord worden.
 • Drie keer gedurende het project worden PM-metingen (fijnstof) aan boord uitgevoerd door een meetploeg
 • De schipper dient een logboek bij te houden van de verschillende activiteiten

Na afloop van de meetperioden in het kader van het Europese project CLINSH dient de emissie-reducerende technologie nog 5 jaar aan boord te blijven en operationeel te zijn.

De hierboven genoemde 15 schepen worden op verschillende manieren uitgerust met emissie-reducerende technologie:

 • 6 schepen met een nabehandelingssysteem (SCR-DPF)
 • 2 schepen met Fuel Water Emulsion (FWE, waterstoftoevoeging)
 • 4 schepen met een hybride installatie
 • 1 schip met Liquified Natural Gas (LNG)
 • 2 schepen met GTL

Vergoedingen (De basis hiervoor is de inschrijving door de schipper/binnenvaartondernemer, met maximum bedragen gesteld vanuit CLINSH)

 • Aankoop en installatie van de technologie tot 50% van de werkelijke kosten
 • Gederfde inkomsten vanwege installatie van emissie-reducerende apparatuur en meetapparatuur
 • Bijhouden van een logboek met relevante activiteiten en resultaten
 • Diensten fee andere 'diensten'
 • Maximale vergoeding afhankelijk van de emissie-reducerende technologie

Toelichting b.

 • Bij deze schepen worden de emissies door middel van continue meting gedurende twee jaar gemeten waarbij eveneens nauwgezet de prestaties en emissie-uitstoot gemonitord worden.
 • Drie keer gedurende het project worden PM-metingen (fijnstof) aan boord uitgevoerd door een meetploeg
 • De schipper dient een logboek bij te houden van de verschillende activiteiten

Vergoedingen

 • Gederfde inkomsten vanwege installatie van de meetapparatuur
 • Bijhouden van een logboek met relevante activiteiten en resultaten
 • Diensten fee andere 'diensten'
 • Maximale vergoeding van € 10.000 per vaartuig

Algemene eisen voor beide groepen schepen

Schippers kunnen meedoen aan CLINSH als zij voldoen aan de volgende voorwaarden. Deze voorwaarden zullen in de documenten voor de selectie worden uitgewerkt, maar te denken valt aan:

 • De schipper moet ingeschreven staan in een nationale beroeps- of handelsregister
 • Dekking van aansprakelijkheidsrisico's (verplichte verzekering)
 • Schipper moet voldoen aan relevante binnenvaart wet- en regelgeving
 • Een minimum aantal vaaruren
 • Gedetailleerd voorstel van een mogelijke leverancier voor de duurzaamheidstechnologie

De formele aankondiging zal, zo wordt verwacht in februari 2017, plaatsvinden op www.CLINSH.eu en www.Tenderned.nl. Via de aankondiging op de website worden documenten beschikbaar gesteld en wordt het verdere proces van inschrijving uitgebreid beschreven. Op www.CLINSH.eu kunt u bovendien de actuele stand van zaken volgen.

Kansrijk

CLINSH is een mooi, kansrijk project, gefinancierd vanuit het LIFE-project dat zich onder andere hard maakt voor schonere lucht in Europa. Daar profiteren wij allemaal nu en in de toekomst van mee!
Reageren


Reacties (0)