Haven Rotterdam kijkt vooruit naar 2040

07 februari 2017 - (1663 keer gelezen)


Verschillende scenario’s voor de groei van de wereldhandel en de overschakeling van fossiele brandstoffen op duurzame bronnen bepalen de prognoses voor de overslag.


Deze prognoses zijn beschreven in de laatste voortgangsrapportage van de Havenvisie 2030 van het Havenbedrijf van Rotterdam. In de nieuwe ramingen is de ondergrens van de jaarlijkse overslag verlaagd tot circa 400 miljoen ton (vorig jaar 465 ton) en is de bovengrens circa 650 miljoen ton. Dat betekent dat de prognoses t.o.v. de vorige rapportage fors naar beneden zijn bijgesteld.

Alleen in het scenario ‘Fossil Forward’ blijft de teruggang beperkt, tot 2030 wordt er dan nog veel steenkool wordt overgeslagen de vraag naar ruwe olie en olieproducten stijgt. De gepresenteerde scenario’s zijn in consultatierondes besproken met het Centraal Plan Bureau, het instituut Clingendael, onderzoeksbureau Ecofys en banken (Rabobank, ING, ABN AMRO).

Totaalbeeld ontwikkeling bestaande goederenstromen op de lange termijn

Het Havenbedrijf concludeert op basis van de uitkomsten van het doorrekenen van deze nieuwe scenario’s, dat de totale groei van de bestaande goederenstromen tot 2040 minder snel zal gaan dan in het verleden werd verwacht. Enkele scenario’s geven aan dat de bestaande goederenstromen kunnen stabiliseren of op termijn zelfs afnemen. Dat is vooral het geval als de energietransitie versneld doorzet en er minder vraag is naar fossiele energiedragers en grondstoffen. Dit zal dan met name gevolgen hebben voor de volumes ruwe olie, olieproducten en kolen, en de grondstoffen en halffabricaten die gebruikt worden bij de verwerking hiervan.

Voor wat betreft de containerstromen is de verwachting dat deze blijven groeien, zij het in een minder hoog tempo dan volgens de ramingen die destijds in de Havenvisie 2030 zijn opgenomen. De uitgangspositie van Rotterdam op de containermarkt met onder meer de nieuwe deep-sea terminals op de Maasvlakte is uitstekend.

De uitkomsten van de voorspellingen van goederenstromen op basis van de vier scenario’s laten zien dat de wereld en haar economie sterk kunnen veranderen. De groeiverwachtingen in de wereldhandel, technologische doorbraken op het gebied digitalisering, automatisering en duurzame energie, en de mondiale klimaatafspraken hebben impact op de goederenstromen in de Rotterdamse haven. Zij onderstrepen dat Rotterdam nieuwe activiteiten kan en moet ontwikkelen om lading aan te trekken en om meer toegevoegde waarde te creëren.
Reageren


Reacties (0)