Onderzoeksresultaten verschuiving gevaarlijke stoffen van spoor naar water

20 juni 2017 - (3012 keer gelezen)


Projectorganisatie Maatwerk, onderdeel van Bureau Voorlichting Binnenvaart, heeft naar aanleiding van de berichtgeving over de gevaarlijke lading die per trein door stedelijke gebieden vervoerd wordt de opdracht gekregen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu om te onderzoeken wat de mogelijkheden om dit vervoer te verplaatsen naar de binnenvaart. Het onderzoek is inmiddels afgerond.


Het onderzoeksrapport stelt onder andere het volgende:

“Er zijn gesprekken gevoerd met zowel vertegenwoordigers van de binnenvaart als met verladers over mogelijkheden om van spoortrajecten met overschrijdingen

vervoer van gevaarlijke stoffen naar de binnenvaart te verplaatsen. Naar aanleiding hiervan is opdracht verstrekt aan het Bureau Voorlichting Binnenvaart om voor een aantal door verladers aangedragen vervoersstromen een modal shift te onderzoeken.

Voor dit onderzoek is uit een longlist met circa 40 vervoersstromen met operationeel managers van 28 bedrijven gekeken naar mogelijkheden voor verleggingen. Daarbij bleek een aantal stromen kansrijk te zijn. Dit was het geval bij bedrijven in Rotterdam, Dordrecht en in Sittard-Geleen (Chemelot). Een verlegging van de vervoerstromen naar de binnenvaart heeft effect op de resultaten van Basisnet. Dit vergt echter investeringen in opslag- en overslagfaciliteiten en/of in het traject tussen haven en bedrijf en is hiermee geen oplossing voor de korte termijn. Het gaat hier volgens de huidige inzichten om ca. 4500 ketelwagens per jaar, binnen verschillende stofcategorieën. Deze zouden vervangen kunnen worden door ca. 250 scheepsladingen.

In 2016 is door het chemiecluster Chemelot een visie voor het jaar 2025 opgesteld waarin productiegroei wordt voorzien. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt door een extern bureau in nauwe samenwerking met de Chemelot-bedrijven onderzoek gedaan naar de vervoerbehoefte van het cluster in 2025 en de vraag of dit past binnen de risicoplafonds Basisnet dan wel op welke wijze dat passend te maken is door verschuiving van vervoer naar het water, naar andere spoorroutes, door het treffen van aanvullende veiligheidsmaatregelen en/of door het treffen van logistieke of infrastructurele maatregelen. De uitkomsten van het onderzoek van Bureau Voorlichting Binnenvaart worden hiervoor benut, zodat mogelijk op (middel)lange termijn een verplaatsing van vervoer van spoor naar binnenvaart aan de orde is.”

BLN-Schuttevaer gaat met het Ministerie in gesprek om de realisatie van deze plannen mogelijk te maken. Daarnaast willen we opheldering over de hierna genoemde prestatieregeling:

“Het robuustheidsonderzoek concludeert terecht dat het heeft ontbroken aan extra sturingsinstrumenten om te stimuleren dat vervoerders de Betuweroute optimaal benutten. Daarom heb ik besloten om in het onlangs aan uw Kamer aangeboden ontwerpbesluit vergoeding gebruik hoofdspoorweginfrastructuur een prestatieregeling op te nemen voor het optimaal benutten van de Betuweroute voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.”

Zodra wij meer weten, informeren wij u.

Klik hier voor het volledige verslag.
Reageren


Reacties (0)