Droogteproblemen houden aan vanwege blijvend laag water

10 augustus 2018 - (623 keer gelezen)


Voor de scheepvaart neemt de hinder vanwege de lage waterstand toe. De aflaaddiepte op zowel de Nederlandse als Europese rivieren is de afgelopen week verder teruggelopen. Op enkele rivieren geldt in verband met de smalle vaargeul een oploop- en passeerverbod. Om de zoetwatervoorziening voor onder meer ons drinkwater zeker te stellen en verzilting tegen te gaan, zijn maatregelen genomen. Deze beïnvloeden de bediening van sluizen en de doorvaart, waardoor wachttijden kunnen oplopen.


Koninklijke BLN-Schuttevaer heeft dagelijks contact met Rijkswaterstaat en andere overheden. Rijkswaterstaat maakt deel uit van het managementteam watertekorten (MTW) dat verantwoordelijk is voor het waterbeheer in Nederland. Te nemen maatregelen met effect op de binnenvaart worden eerst voorgelegd aan het MTW en BLN-Schuttevaer kan daarover dan nautisch advies geven. Hierover hebben wij intensief contact met de regionale Schuttevaer- afdelingen.

Te verwachten maatregelen

Wij adviseren u de actuele situatie via berichten aan de scheepvaart (BAS) en vaarweginformatie.nl goed te volgen.

Door het aanhoudend watertekort zijn de komende week aanvullende maatregelen te verwachten.

Rijn, Waal en IJssel
De afvoer van de Rijn bij Lobith blijft onder het LCW-criterium (1100 m3/s augustus). De huidige afvoer is 910 m3/s. De afgelopen weken is weinig tot zeer weinig neerslag gevallen in het stroomgebied. De komende week wordt weinig neerslag (ca. 5 mm) verwacht. De afvoer van de Rijn bij Lobith blijft de komende week naar verwachting rond 900 m3/s. Op de middellange tot lange termijn wordt het weerbeeld instabieler en valt zo nu en dan neerslag. De dalende trend van het neerslagtekort zal afvlakken.

Rijn
In Kaub wijst de peilschaal vandaag, 10 augustus, 70 cm aan . De verwachting is dat deze na een lichte stijging wederom zal dalen tot ongeveer deze waarde. (11-8: 78 cm, 12-8: 80 cm, 13-8: 75 cm, 14-8: 69 cm)

Waal
De minst gepeilde diepte tussen Millingen en Loevestein op de waal is vandaag 1,80 m en daarmee verder gedaald. Op km 871 aan de linkeroever is de vaargeul versmald tot 140 meter.

IJssel
De minst gepeilde diepte op de IJssel tussen de IJsselkop en de Twentekanalen is vandaag op 1,80 m met de verwachting dat deze verder zal vallen. Tussen km 897 en km 939 is een oploop- en ontmoetingsverbod ingesteld. Wij vernemen vanuit Rijkswaterstaat dat de scheepvaart zich goed aanpast aan de omstandigheden en voldoende rekening houdt met elkaar waardoor verdere maatregelen nu niet nodig zijn.

Twentekanalen
Er zijn langere wachttijden bij de sluizen op de Twentekanalen door het hogere aanbod van schepen. In Eefde komt dit door het gebruik van de voorsluis en het hogere verval tussen de IJssel en de Twentekanalen. In Eefde wordt de recreatievaart alleen samen met beroepsvaart geschut.

De Prins Bernhardsluis bij Deventer is tot nader bericht gestremd.

IJsselmeer
De watervraag in het IJsselmeergebied (verdamping en inname waterschappen) is momenteel hoger dan de aanvoer van water door de IJssel. Het waterpeil in het IJsselmeergebied nam afgelopen week iets sneller af dan werd verwacht door hogere verdamping. Het gevolg is dat het waterpeil eerder dan verwacht rond -30 cm NAP zal liggen.

Maas en Brabantse kanalen
De afvoer van de Maas bij Sint Pieter is op dit moment circa 25 m3/s (Luik circa 40 m3/s). De afgelopen tijd is zeer weinig neerslag gevallen in het stroomgebied en ook voor de komende week wordt ca. 5 tot 10 mm neerslag verwacht. De afvoer bij Sint Pieter zal de komende week in eerste instantie iets hoger dan 25 m3/s zijn en daarna rond 25 m3/s. Op de middellange termijn (5-10 dagen vooruit) verandert weinig in deze situatie. Voor de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen geldt een beperkt schutregime waardoor de wachttijd kan oplopen tot 4 uur.

Amsterdam-Rijnkanaal, Lek, Nederrijn
Vanwege oplopende verzilting op de Hollandse IJssel en het Amsterdam-Rijnkanaal zijn in de afgelopen week een aantal aanvullende maatregelen getroffen. Deze maatregelen leveren in een aantal gevallen hinder op voor de scheepvaart. Bij Wijk bij Duurstede zijn schutbeperkingen van kracht en is één sluis gestremd vanwege het inlaten van water. Op het Amsterdam-Rijnkanaal bij Zeeburg is een bellenscherm geplaatst tegen de verzilting en het schutregime bij IJmuiden is aangepast.

De Prins Bernhardsluis in Tiel staan open vanwege het inlaten van water om de verzilting in de Rijn-Maasmonding tegen te gaan. De afvoer over stuw Hagestein is opgevoerd om via de Lek en Betuwepand extra tegendruk te creëren om het indringen van zout bij de monding Lek en Hollandsche IJssel te beperken. Bij de openstaande sluizen in Tiel kan één schip per keer doorvaren. De scheepvaart moet rekening houden met stroming bij het doorvaren van de kolk.
Reageren


Reacties (0)