Afronding evaluatie boetebeleid ILT

12 december 2018 - (541 keer gelezen)


De evaluatie, die is uitgevoerd door de onderzoeksbureaus Panteia en Twijnstra Gudde, is inmiddels afgerond. Via deze weg brengen wij u graag op de hoogte van de uitkomsten.


Het onderzoek heeft geresulteerd is 2 rapporten, te weten:

1. Boetebeleid Binnenvaart, Een sectorvergelijking, Panteia, 6 juni 2018, en
2. Evaluatie toezicht Binnenvaartwet Inspectie Leefomgeving en Transport, Twynstra Gudde, 14 september 2018.

Deze rapporten zijn opgesteld naar aanleiding van de motie Visser/Van Helvert (Kamerstuk 31 409, nr. 167), waarin de regering wordt verzocht te onderzoeken of de boetetarieven in de binnenvaartsector, in vergelijking met andere sectoren, niet uit de pas lopen, in dit onderzoek ook de werkwijze van de ILT te betrekken en de Kamer hierover te informeren.

De evaluatie van het toezicht op de Binnenvaartwet heeft naast inzicht in de werkwijze in en de beleving van het toezicht op de Binnenvaartwet, ook een aantal ‘lessons to learn’ opgeleverd. Deze zijn gebundeld in een notitie van het onderzoeksbureau gericht aan ILT.

U kunt de rapporten en de notitie ‘lessons to learn’ hier raadplegen: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z22963&did=2018D58102

Uit de onderzoeken kunnen in zijn algemeenheid de volgende conclusies worden getrokken:

Ten aanzien van de boetetarieven binnenvaart:
De hoogte van de bestuurlijke boetes ligt in de andere sectoren gemiddeld 3,06 maal zo hoog als in de binnenvaart. Verschillende sectoren zijn daarbij onderzocht. Niet voor elke regel is in een andere sector een regel te vinden die zich goed laat vergelijken met de Binnenvaartwet en de daarop gebaseerde regelgeving. Beperken we ons tot de wel goed vergelijkbare regels dan ligt de hoogte van de boetes in die sectoren nog steeds 2,17 maal zo hoog.

Ten aanzien van de werkwijze in en de beleving van het toezicht op de Binnenvaartwet:

  • Elke toezichthoudende dienst bepaalt zijn eigen werkwijze, ondanks pogingen tot afstemming;
  • Er is draagvlak voor risicogestuurd inspecteren. Nog niet alle toezichthoudersmaken hier gebruik van. De bestaande indeling in risicoklassen kan verder verbeterd worden.
  • Er is een verschuiving zichtbaar van legalistisch toezicht, naar toezicht in de geest van de wet.
  • De termijn van indienen van zienswijzen bij een bestuurlijke boete wordt als te krap ervaren.
  • In de beleving van zowel de toezichthouders als de ondertoezichtstaanden is het aantal toezichthouders te groot.


Uitkomsten

De minister van verkeer & waterstaat heeft de rapporten op 4 december jl. aan de Tweede Kamer toegezonden (de brief kunt u eveneensraadplegen via bovengenoemde link). In de brief aan de Tweede Kamer geeft zij aan de conclusies uit de rapporten te onderschrijven. De rapporten geven voor de minister geen aanleiding om de boetecatalogus in de Binnenvaartregeling te herzien. Wel is zij bereid om in navolging van andere sectoren een matiging van 50% op te nemen voor boetes opgelegd aan een eigenaar of exploitant van een schip indien deze een natuurlijk persoon is.

Verder geeft de minister aan dat ILT zal doorgaan op de ingeslagen weg om minder legalistisch te handhaven en meer in de geest van de wet. Dit betekent dat er minder snel voor een bestuurlijke boete als interventie zal worden gekozen. In de instructie aan de toezichthouders zal dit nader worden uitgewerkt.

Ten slotte zal de periode van indienen van zienswijzen bij bestuurlijke boetes worden verlengd van twee naar vier weken (sinds enkele maanden hanteert ILT deze termijn al in de praktijk).

Hoe nu verder?
De minister zal de komende tijd in overleg met de toezichthoudende organisaties bezien of het mogelijk is meer uniformiteit in het toezicht op de Binnenvaartwet te krijgen, bijvoorbeeld door het aantal toezichthoudende organisaties te verminderen. In de zomer van 2019 verwacht de minister hierover meer informatie te kunnen verstrekken.

Koninklijke BLN-Schuttevaer ziet het rapport derhalve als startpunt van een nader vorm te geven verbetertraject. In het nieuwe jaar zullen wij in het kader van de belangrijkste “lessons to learn” samen met de andere brancheorganisaties in de binnenvaart in overleg treden met ILT en/of het ministerie over verbeteringen die zowel het ‘systeem’ van het toezicht op de Binnenvaartwet raken, als de organisatie van en samenwerking tussen toezichthoudende diensten. Van verdere ontwikkelingen houden wij u op de hoogte.

Datum: 6 december 2018
Reageren


Reacties (0)