Vijf miljoen extra voor bediening

01 april 2019 - (252 keer gelezen)


Minister Cora van Nieuwehuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Kamer laten weten dat zij het programma “Beter Bediend” opstart en 5 miljoen ter beschikking wil stellen om de afstemming van bedientijden van sluizen en bruggen te verbeteren.


Al lange tijd voert Koninklijke BLN-Schuttevaer overleg met Rijkswaterstaat en het Ministerie over het verbeteren van de bedieningstijden. Sinds de versobering in 2015 was de bediening op veel plaatsen ingrijpend veranderd en dat leidde tot de nodige knelpunten.

Ook vanuit het Centraal Overleg Vaarwegen, waarin binnenvaartorganisaties, verladers en waterbouwers samen optrekken voor een goede infrastructuur, is dit onderwerp de afgelopen jaren inzet van de lobby geweest. Dit heeft er mede toe geleid dat het verbeteren van de bediening opgenomen werd in het regeerakkoord. Koninklijke BLN-Schuttevaer is blij met de maatregelen. Ondanks dat het geen terugdraaien van de versobering is, betekent het wel verlichting op de grootste knelpunten.

Het afgelopen jaar heeft BLN-Schuttevaer evaluatierondes gehouden met de regiocoördinatoren en mensen van beleid en uitvoering van Rijkswaterstaat om alle knelpunten te inventariseren. Het vervoer over water kan in een groeiende economie uitkomst bieden voor de krapte op de weg. Dan mag de bediening daarin geen bottleneck vormen.Het programma "Beter Bediend" geeft daar antwoord op. Beter Bediend is een eenmalige impuls om de betrouwbaarheid van reistijden te verbeteren en de modal shift te stimuleren. De uitgangspunten zijn: betere afstemming van bedienvensters op objecten, vlottere en veiligere afhandeling van het scheepvaartverkeer en actuelere en uniforme informatievoorziening.

Binnen de uitgangspunten zijn vijf maatregelen op basis van de door de sector ervaren knelpunten geselecteerd:

1. Op de routes de routes Roggebot-Nijkerk, Gaarkeuken, Enkhuizen-Den Oever (Afsluitdijk) en Hollandsche IJssel/Gouwe (Algerasluis) waar op dit moment afstemmingsknelpunten zijn tussen de objecten onderling, wordt tijdelijke uitbreiding van de bedientijden voorzien. Dit betreft locaties waar bediening op afstand al gepland is.

2. Bij enkele objecten waar dit speelt, zullen het cameraplan en de camera’s zelf worden verbeterd om hinder door slechte weersomstandigheden te voorkomen en bediening ook bij slechte weersomstandigheden in stand te houden. In een enkele situatie wordt ook de marifooninstallatie verbeterd.

3. Voor de objecten op het hoofdvaarwegennet waarbij schippers zich buiten de reguliere bedientijden een aantal uur van tevoren moeten aanmelden, zal een eenduidig en overzichtelijk aanmeldplatform worden ontwikkeld en gekoppeld aan een bestaande, veelgebruikte applicatie.

4. In het programma van Vervanging en Renovatie (V&R) worden stremmingen en hinder voorzien door werkzaamheden. Beter Bediend zorgt voor een impuls van de bestaande Minder Hinder aanpak bij vervanging en renovatie projecten, zodat de sector vroegtijdig betrokken wordt om hinderrisico’s en passende maatregelen voor de bediening te identificeren.

5. De sector en Rijkswaterstaat hebben goede ervaringen met Sluisplanning bij sluizen waar werkzaamheden zijn, omdat de bedienaar inzichtelijk heeft hoe hij het beste de aankomende schepen kan inplannen per schutting van de sluis en een schipper weet hoe laat hij door de sluis kan. Uitrol naar drukke routes zoals de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl wordt in Beter Bediend voorzien.
Reageren


Reacties (0)