OVERSTAG NAAR KLIMAATNEUTRAAL VERVOER

Vervoer over water heeft de potentie om haar positie als energiezuinige en schone modaliteit opnieuw vorm te geven en daarmee koploper in schoon vervoer te blijven.

Binnenvaart heeft een lange traditie waarbij voorstuwing nooit doel op zich was. Van jagen en zeilen  zonder emissie; naar kolen, stoom en verbrandingsmotoren op fossiele brandstoffen. Met al die manieren van voortstuwing bleek vervoer over water al die tijd de meest energiezuinige manier om lading te vervoeren.

Maatschappelijke doelstellingen zullen de voortstuwingen in de binnenvaart echter ingrijpend veranderen. Om een evenredige bijdrage te leveren aan de reductie van broeikasgassen zal de binnenvaart in 2028 de uitstoot van CO2 met bijna 49% moeten hebben teruggebracht ten opzichte van 1990.

Het is helder dat het gebruik van fossiele brandstoffen wordt afgebouwd. Daarnaast is de opdracht om de emissies van NOx en fijnstof van bestaande scheepsmotoren in een hoog tempo sterk terug te brengen. En in lijn te brengen met wat technisch mogelijk en maatschappelijk wenselijk is. Aandrijvingen moeten met behulp van aanvullende filterpakketten en/of alternatieve brandstoffen worden aangepast. De emissie van technisch aangepaste motoren en van motoren die gebruikmaken van alternatieve brandstoffen wordt gecertificeerd middels een meting aan de pijp.

De binnenvaart werkt samen met de Nederlandse maritieme maakindustrie aan de oplossingen van de toekomst, die passen bij scheepsgrootte en vaargebied. Biologische brandstoffen, hybride aandrijvingen, elektrische aandrijvingen zoals hier getoond in mts Bacchus, LNG, waterstof en nog te ontwikkelen technieken zijn allemaal mogelijke opties. Daarnaast zullen scheeps- en ladingeigenaren in de diverse logistieke ketens ook gezamenlijk oplossingen moeten vinden om de transitie financieel haalbaar te maken en de emissie in hun keten te laten voldoen aan de maatschappelijke normen.

Dergelijke grote veranderingen hebben vaak ingrijpende effecten. Een transitie naar een duurzame binnenvaart vereist grote investeringen. Naast koplopers die hier succesvol gebruik van maken, zullen er ook afvallers zijn. Schepen en ondernemingen waarvoor de transitie niet haalbaar blijkt en waarvoor geen toekomstbestendige businesscase overblijft.

Naast investeringskosten ontstaan ook kansen. Mogelijkheden om de exploitatiekosten omlaag te brengen bijvoorbeeld. Wij roepen de overheid op om een financiële bijdrage te leveren uit de energietransitiefondsen om de transitie aan te jagen. Die bijdragen zijn een extra stimulans in het streven van de overheid nog meer vervoer over water te laten plaatsvinden.