Beelden

Photographiën en beelden van 1919 tot ......

Vanuit het verleden van de CBOB, en daarvoor de NPCSB, zijn veel beelden bewaard gebleven. Uit de begintijd van de NPCSB wat minder en later, toen een fototoestel meer gemeengoed werd, natuurlijk meer.

Hierna vindt u een aantal foto's van besturen, voorzitters en bestuursleden in min of meer chronologische volgorde.
Bij de portretfoto's zijn de namen vermeld, bij groepsfoto's werd dat lastiger. Soms konden we alle namen achterhalen, een andere keer slechts een enkeling.
Wellicht kunnen bezoekers van deze pagina ons op het goede spoor zetten, want waarschijnlijk sluimert nog veel kennis in het collectieve geheugen van CBOB-leden of toevallige andere bezoekers.

Mocht u iemand herkennen waar geen naam bij vermeld is of wanneer iemand met de verkeerde naam wordt aangeduid, schroom dan niet ons dat via een mailberichtje te laten weten.

Oprichter en eerste voorzitters

. .

De drijvende kracht achter de oprichting van de NPCSB was de Amsterdamse schipper Jacob Drijfhout van het zeilschip (zeiltjalk) Eben Haëzer. Hij fungeerde ook als voorlopige voorzitter, de eerste. Drijfhout werd in 1880 in Nijehaske (Fr) als schipperszoon geboren, hij overleed te Wormerveer in 1948.
Rechts staat de tweede voorzitter J(ochem) Porte (*Sneek 1883, †Amsterdam 1968) afgebeeld. Hij werd benoemd met ingang van 1 november 1919 en bleef voorzitter tot 1924. Na zijn aftreden volgde een korte interimperiode o.l.v. secretaris Harm Booij (*Hoogeveen 1885, †Alphen a/d Rijn 1960), tot deze in juni werd opgevolgd door Duymaer van Twist.

Bestuur NPCSB ca 1930

De foto dateert mogelijk van enkele jaren voordien.

Voorste rij vanaf links:
Jacob Drijfhout; .. Blijleven; Harm Booij (secretaris); Lodewijk F. Duymaer van Twist (voorzitter); W.A. de Ridder (penningmeester); .. Bouma; .. Thijs.
Wie kent nog andere namen en bijzonderheden aan de hand van deze foto? Herkent zijn/haar (overgroot) vader, (oud)oom of achterneef? Personen die mogelijk op de foto staan: T.A. Cornet, .. Joustra, .. de Vries, W. Kleine (Amsterdam), G. Zielstra (Wildervank).

Tweede Kamerlid luitenant-generaal Lodewijk F. Duymaer van Twist was voorzitter van 3 juni 1924 tot april 1935.

Harm Booy werd begin 1922 secretaris van de NPCSB. Hij hield deze functie tot de jaarvergadering van januari 1935. Bij de roerige bestuursverkiezing die tot april was uitgesteld werd hij echter afgestemd. Het merendeel van de leden vond de relatievaart van de bondssecretaris ongepast, nu net een paar jaar eerder de Wet op de Evenredige Vrachtverdeling was ingevoerd. Gevolg van de afstemming was dat een groot deel van het hoofdbestuur met de voorzitter aftrad.

Het jaar daarop ging de Friese afdeling om dezelfde reden zelfstandig verder als Prot. Chr. Schippersbond "Duymaer van Twist". De leden wilden vrije vaarders, eigen-handelaars etc. niet uitsluiten van het lidmaatschap. Men wilde niet in 'staatssocialistische wateren verzeilen' om voorzitter Van der Meulen uit het Friesch Dagblad te citeren, "het Christelijk beginsel moet leidend zijn." Daniël van der Meulen was hoofdredacteur van het Friesch Dagblad, hij overleed enkele maanden na deze uitspraak in juni 1935. In 1951 fuseerde de Friese bond terug in de NPCSB.

Voorzitters van 1924 tot 1954

Duymaer van Twist 1924 - 1935
Op de ledenvergadering van 3 juni 1924 werd Lodewijk Franciscus Duymaer van Twist benoemd als voorzitter van de NPCSB. Luitenant Generaal Duymaer van Twist was Tweede Kamerlid voor de Antirevolutionaire Partij (ARP). Zijn militaire rang was titulair sinds hij in 1901 tot Kamerlid werd gekozen. Duymaer van Twist bleef voorzitter tot de ledenvergadering van januari 1935. Op die vergadering werd secretaris Harm Booij niet herkozen, voor hem reden om ook terug te treden als voorzitter. Naast het voorzitterschap van de Bond was hij ondermeer voorzitter van de Zuiderzeevissersbond en lid van de Haagse gemeeteraad. Duymaer van Twist was lid van de Nederlandse Hervormde Kerk. Hij behoorde tot de oprichters van de Gereformeerde Bond en was daarvan tot kort voor zijn overlijden vice-voorzitter.

Hij werd in 1865 in 's Gravenhage geboren en overleed daar in 1961. Hij werd in Scheveningen begraven.

Klik hier voor een volledig cv

Krijger sr 1935 - 1939
Op de buitengewone ledenvergadering van 27 april 1935 wordt het Tweede Kamerlid Jan Machiel Krijger tot voorzitter gekozen. Hij bleef voorzitter van de NPCSB tot 9 januari 1939. Bij zijn aftreden werd hij benoemd tot ere-voorzitter.De orthodox-hervomde Krijger zat voor de CHU in de Tweede Kamer van 1933 to 1946. Voordien was hij burgemeester van Vriezenveen (1931-1932).

Krijger werd in 1874 in Bruinisse geboren, hij overleed op de nieuwjaarsdag van 1951.

Klik hier voor een volledig cv

Krijger jr 1939 - 1946

Op de ALV van 1939 volgt mr. Marinus Krijger zijn vader definitief op als NPCSB-voorzitter. Junior had zijn vader al eerder vervangen toen deze op de jaarvergadering in 1938 verstek moest laten gaan wegens ziekte.
In 1946 verzet de voorzitter zijn politieke bakens en wordt lid van de PvdA. De bestuursleden vonden dat onverenigbaar met zijn functie in de Bond. Krijger treedt daarop terug.

Van 1935 tot 1957 was Krijger burgemeester van Lemsterland. Als burgemeester was hij in 1939 zeer te spreken over het besluit om het grote kanaal van Groningen naar het IJsselmeer bij de Lemmer te laten uitmonden. Minder te spreken was hij over de plaats van uitmonding. Voor de plaatselijke middenstand had hij dat liever ten oosten van het gemaal gehad. Daar was met zin ruimte vrijgehouden.

Bij de Statenverkiezigen van april 1939 werd hij voor de CHU in de Friese Provinciale Staten gekozen.

Krijger werd in 1901 in Bruinisse geboren. Hij overleed ten gevolge van een noodlottig autoongeval in 1957 op weg van een vergadering in Leeuwarden naar zijn woonplaats.

Bruins Slot 1947 - 1954

In 1947 wordt burgemeester Zwaantinus Bruins Slot benoemd als voorzitter. De CHU'er Bruins Slot was sinds 1939 eerste burger van Nijkerk.
Voorafgaand aan zijn burgemeesterloopbaan was hij onder meer administrateur van de Onderlinge Vereenigde Scheepsassurantie Mij Hoogeveen, welke functie hij neerlegde toen hij burgemeester werd.
Om gezondheidsredenen stopt hij met het voorzittersschap in 1954. Van september 1962 tot 1964 neemt hij echter, wegens het plotseling overlijden van voorzitter Van de Wetering, als ere-voorzitter een interimperiode als voorzitter waar. Hij is dan burgemeester van Alpen a/d Rijn (1957 - 1968).

Bruins Slot werd in 1903 in Weesp geboren in een Hoogeveens schippersgezin. Hij overleed in Alphen a/d Rijn op 23 oktober 1985 en is in Hoogeveen begraven.

Bestuur NPCSB

Deze foto van het bestuur is waarschijnlijk gemaakt ter ere van het nieuwe vaandel van de NPCSB. Dat werd aan het bestuur aangeboden door het Vaandelcomité op de (besloten) Algemene Ledenvergadering van 15 januari 1951, voorafgaand aan en ter gelegenheid van de 30ste openbare jaarvergadering.

Voorzitter Bruins Slot was daarbij klaarblijkelijk niet aanwezig, wel memoreert hij op de volgende dag op de jaarvergadering de grote opkomst bij die ledenvergadering. Dit in tegenstelling tot de jaarvergadering zelf, getuige zijn woorden: "terwijl gisteravond op de feestavond zovelen aanwezig waren".

Zittend vlnr: H.(Hendrik?) Peggeman; secretaris Teunis Adrianus Cornet; 2de voorzitter Willem Kleine; ??; ??

Staand vlnr: .. van der Veen; .. de Jong; G. Zielstra; H. Veuger; .. Besjes; .. van Wijngaarden.

Op deze vergadering werd ook de fusie met de (Friese) Prot. Chr. Schippersbond "Duymaer van Twist" -met gejuich- door de leden aanvaard. Deze bond had zich in 1936 van de NPCSB afgescheiden om zelfstandig verder te gaan. Voorzitters van deze bond waren onder andere Hendrik Algra en Mr. Jacob Algera.

Van de Wetering 1954 - 1962

Op 17 mei 1954 treedt het Hervormde CHU-Kamerlid Frederik Hendrik (Frits) van de Wetering aan als voorzitter. Geen burgemeester deze keer, al was hij in zijn Indische tijd tussen 1928 en 1938 wel burgemeester op Celebes en Sumatra. Daarvoor was hij zendeling/predikant. In de oorlog was hij als KNIL-majoor geïnterneerd in een Japans krijgsgevangenenkamp.

Van de Wetering was ook commissaris bij de NPRC en bij de Stichting Particuliere Binnenvaart. Bekend waren zijn praatjes voor de NCRV-microfoon" Op het schip en aan de wal".

Van de Wetering werd geboren in Amsterdam op 7 september 1896. Hij overleed t.g.v. een ernstige hartaanval in Den Haag op 12 september 1962 als actief Kamerlid en acterend voorzitter van de NPCSB. Hij is begraven op Westduin in Den Haag. Van de Wetering werd bij de bond tijdelijk opgevolgd door ere-voorzitter Z. Bruins Slot, zijn voorganger.

De foto van de voorzitter is genomen in Marcanti te Amsterdam op de jaarvergadering van 21 januari 1959 toen de bond het 40-jarig jubileum vierde.

Klik hier voor het volledige curriculum.

Koninklijke onderscheiding

Op de jubileumvergadering van 21 januari 1959 werd aan Willem Kleine, de tweede voorzitter, een koninklijke onderscheiding uitgereikt.
De versierselen van Ridder in de Orde van Oranje Nassau werden hem opgespeld door minister Aartsen, de minister van Verkeer en Waterstaat.
(Achter de minister is nog net het 'spierwitte' hoofd te zien van voorzitter Van de Wetering.)

Kleine was op dat moment het oudste bestuurslid. In 1929 kwam hij in het bestuur van de toen tien-jarige bond. Hij werd al gauw tweede voorzitter. In de roerige bestuursvergadering van april 1935 was hij één van degenen die niet aftrad en samen met Cornet en de nieuw gekozen bestuursleden zorgde voor de continuïteit.

Willem Kleine - gereformeerd - is geboren in Hoogeveen op 30 december 1881. Hij overleed op 81-jarige leeftijd in Amsterdam op 19 december 1963.

NPCSB-bestuur 1959

Deze foto is naar alle waarschijnlijkheid genomen in 1959 tijdens de jaarvergadering. We kregen hem van één van onze leden, wiens vader destijds in het bestuur zat. Het gordijn voor het podium achter de bestuurstafel heeft hetzelfde patroon als de achtergrond bij voorzitter Van de Wetering op de vorige pagina. Ook het bloemstuk en de gebruikte microfoon wijzen in dezelfde richting. (Op een foto van beeldbank Amsterdam is dezelfde zaalaankleding terug te zien.)

De conclusie is daarom dat dit theater/zalencentrum Marcanti is, waar in 1959 de jaarvergadering plaats vond in aanwezigheid van veel prominente gasten uit de politiek. Eén van die mensen was mr. Willem Aantjes. En uiteraard minister Aartsen, die bestuurslid Kleine de ridderorde opspeldde. Over de namen van de bestuursleden achter de tafel lopen de meningen uiteen.

Voorzitter Van de Wetering staat achter de katheder. De persoon die opkijkt, in het midden rechts van de lege voorzittersstoel, is Willem Kleine. Daarnaast vlnr: ??; ds. Ary van der Most; ??; ??;Hendrikus (Henk) Kruisinga; Gerrit Zielstra; Van de Wetering. Het linker rijtje begint met ds. G.J. van de Kamp, daarna vlnr, .. de Jong?; ??; ??; H. Peggeman en eindigt met Jan Huisman, secretaris-penningmeester

Van der Mei 1965 - 1976

Na het overlijden van Van de Wetering in september 1962 is het moeilijk direct een nieuwe voorzitter te vinden. Oud-voorzitter Bruins Slot is toen een interim-periode te hulp geschoten. In de loop van 1964 werd dat hem toch te veel, een opvolger is echter al in beeld. Op de ledenvergadering van 1965 wordt het hervormde CHU-Kamerlid drs. Durk Frederik (Durk) van der Mei benoemd. Hij blijft tot 1976.

Een jaar na zijn aantreden verhuist het secretariaat van Amsterdam naar Rotterdam. Het is ook in zijn voorzittersperiode dat de NPCSB van naam verandert. In het 50ste jaar na de oprichting is het voortaan CBOB, de Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart, om meer nadruk te leggen op het ondernemersdeel van het beroep.

Na zijn aftreden als voorzitter werd Van der Mei lid van het Europees Parlement, daarvoor aangewezen door de Raad van State. Een zeer legitieme reden om afscheid van de CBOB te (moeten) nemen.

Van der Mei is in 1924 in Brummen geboren.

Klik hier voor een volledig cv

CBOB-legpenning voor Huisman

Op de ledenvergadering van januari 1968 overhandigt voorzitter Van der Mei de NPCSB-legpenning aan de aftredende penningmeester Jan Huisman. Op de bewuste vergadering brengt hij voor de achtste maal als penningmeester verslag uit.

Naast penningmeester is Huisman ook geruime tijd secretaris geweest. Van .... tot 1958 was hij 2de secretaris, op de ledenvergadering dat jaar volgt hij Cornet op als secretaris. Van 1959 tot 1964 combineert hij deze functie met die van penningmeester. In 1964 is hij als secretaris afgelost door Sijko Veninga, die een jaar eerder als adjunct-secretaris was aangenomen.

Schipperszoon Jan Huisman is in 1898 te Zwartsluis geboren. Net als zijn vader Hendrik (en grootvader Marten) werd hij schipper. In 1924 trouwt hij met Hilligje Visscher. Jan Huisman overlijdt in 1981 in Amsterdam. Jan en Hilligje zijn begraven in hun geboorteplaats Smilde.

Op deze foto is Jan Huisman 67 jaar.


Turfvaart

Het schip op deze foto is van de familie Huisman, Hendrik Huisman om precies te zijn, wiens zoon Jan (hiervoor genoemd) later secretaris-penningmeester van de NPCSB werd. Hoewel op deze foto (kopie van een kopie) lastig te onderscheiden gaat het hier om een (grote) houten praam.

Schepen van dit type en afmetingen voeren eind negentiende eeuw regelmatig met een (dek)lading turf naar het westen (Amsterdam), waar het (vaak voor eigen rekening) werd verkocht.

(Zie ook deze afbeelding van een Hoogeveense houten praam.)

De Hoop van Hendrik Huisman

Van de kleinzoon van Jan Huisman, Jan Albert Huisman, kregen we de beschikking over een betere foto. Die ziet u hiernaast. Het laat het schip van Hendrik Huisman, 'De Hoop', zien tijdens het laden van turf. Aan de giek hangt het zogenaamde vaartzeil in de gei. Dit ziel werd gebruikt voor de vaart op de kanalen. Het grote zeil en giek waren gedurende de vaart door de kanalen naar de laadplaatsen in Meppel opgeslagen. Ook ankergerei, kettingen en boegspriet werden in Meppel achtergelaten. Rijkswaterstaat had daar een loods voor beschikbaar gesteld.

Deze foto van het schip werd genomen in 1901 terwijl het turf lag te laden in de Boerenwijk te Zuid-Barge. Deze houten (turf)praam is de laatste die gebouwd werd in Smilde op de werf van Fernhout. Bouwjaar 1896, draagvermogen 116 ton. Op 1,41 m. droeg het schip 70 ton, in zijn soort een voordelig schip.Het laden was bijna klaar en men is bezig 'om het ronde aan te brengen opdat de lading straks goed afwaterend kan worden afgedekt'.

De latere secretaris van de CBOB, Jan Huisman, zit hier als klein jongetje (met hoed) voor het helmhout. Achter hem vader Hendrik, rechts naast hem moeder Anna Boelen en rechts achter het helmhout een zusje, waarschijnlijk Klaasje.

(Voor een grotere resolutie van de foto kunt u dubbelklikken op de foto)

De hele lading turf werd door de schipper als 'eigen handel' gekocht, geladen, vervoerd en verkocht. Dit schip voer hoofdzakelijk met fabrieksturf naar de Oude Rijn tussen Leiden en Woerden. Daar was een turfmarkt aan 's Molenaarsbrug en er woonde een commissionair die bemiddelde bij de verkoop.

In de roeiboot naast het schip werden door de knecht de tijdens het laden stukgevallen turven geladen. Die waren voor eigen gebruik of werden onderweg tijdens de reis naar Meppel aan de boeren verkocht.
Jan Huisman heeft in het door de - toen nog NPCSB - uitgegeven 'Het Schippersblad' van 22 maart 1957 (jrg. 18, nr. 6) zelf een artikel over de turfvaart geschreven, 'Vergane Glorie', waarin hij schrijft over het schip van zijn vader en de turfvaart.

Informatie en foto van Jan Albert Huisman, kleinzoon, die nog steeds de CBOB-legpenning van zijn grootvader in bezit heeft.

1969 NPCSB wordt CBOB

(foto Nationaal Archief)
Het 50-jarig bestaan van de Bond werd gevierd op 15 januari 1969 in het Rotterdamse Hilton-hotel. Tweede Kamerlid mr. Willem Aantjes (links) was een van de gastsprekers, naast CHU-kamerlid Teun Tolman (rechter foto) en mevrouw J. (Johanna) Drijfhout, dochter van de oprichter.

's Middags spreekt staatsecretaris M.J. (Mike) Keijzer de vergadering toe. Keijzer is de staatssecretaris die in 1969 het wetsvoorstel indient voor afschaffing van de evenredige vrachtverdeling. Dit wetsvoorstel werd uiteindelijk in 1976 in de Tweede Kamer verworpen. Vervolgens diende hij in 1970 de ontwerp-Wet sloopregeling binnenvaart in. Dit voorstel werd in 1976 door staatssecretaris Michel van Hulten in het Staatsblad gebracht.

Wordt vervolgd. (IJs en weder dienende)