Samenwerking

Van Kantoor Binnenvaart...

De CBOB heeft in 1998 samen met ONS, RKSB St. Nicolaas en Rijn & IJssel de samenwerkingsorganisatie Kantoor Binnenvaart (KB) opgericht. Uit België sloten zich de VBR en de Bond van Eigenschippers aan. NPRC, AMVV en KSCC waren convenantspartners. Door elkaar te versterken en aan te vullen was de organisaties nog beter in staat de binnenvaartondernemer van dienst te zijn. Deskundigheid en middelen werden efficiënter gebruikt door gebruik te maken van elkanders specialisatie en expertise. Eind 2011 vertegenwoordigde Kantoor Binnenvaart in Nederland ca 900 zelfstandige binnenvaartondernemers.

...via BinnenvaartBrancheUnie, naar...

In september 2013 is de BBU overgegaan in

...Binnenvaart Logistiek Nederland

Op 17 november 2014 is de CBOB toegtreden als ledengroep van BLN, de BBU is opgeheven in 2014.

MKB Nederland

Sinds 2005 is voormalig BBU lid van MKB-Nederland. Hiermee zijn er nog meer mogelijkheden om binnenvaartondernemersbelangen tot op regeringsniveau kenbaar te maken. MKB-Nederland werkt op zijn beurt samen met VNO-NCW, waardoor mkb-ondernemers een stevige onderhandelingspartner vormen.

De CBOB neemt voor en namens Koninklijke BLN-Schuttevaer deel aan diverse adviescommissies binnen MKB. Direct gevolg van het lidmaatschap is de maandelijkse toezending aan ieder CBOB-lid van het MKB-periodiek "Ondernemen". www.mkb.nl

ESO

Op internationaal vlak is de CBOB lid van de Europese Schippers Organisatie (ESO), samen met andere Nederlandse, Belgische, Franse en Duitse organisaties. ESO is erkend overlegpartner van de Centrale Commissie Rijnvaart (CCR) in Straatsburg en de Europese Commissie in Brussel. Met de EBU, de andere Europese binnenvaartorganisatie, heeft ESO de Nautisch Technische Commissie (NTK) opgericht. Dit is een adviescommissie die zich bezig houdt met nautische zaken en regelgeving en technische eisen en voorschriften, die met handenvol over de sector worden uitgestrooid. Zo wordt invloed uitgeoefend op het Europese vervoerbeleid en wordt het belang van onze leden ook daar behartigd.www.eso-oeb.org

BVB

De CBOB stond mede aan de wieg van het Bureau Voorlichting Binnenvaart. Sinds de oprichting promoot het BVB al meer dan twintig jaar succesvol onze bedrijfstak. Een belangrijke succesformule zijn de werkbezoeken aan binnenvaartschepen in de regio Dordrecht, waarbij dankzij welwillende medewerking van binnenvaartondernemers en Rijkswaterstaat, politici en andere geïnteresserde relaties gastvrij aan boord van langsvarende schepen worden onthaald. De bezoeken worden niet van te voren gepland, wat het spontane en flexibele karakter van de binnenvaart nog eens onderstreept. www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

BIB / EICB

Als stimulans en ondersteuning voor vernieuwing in de bedrijfstak werd in 1999 Bureau Innovatie Binnenvaart (BIB) opgericht. Dit bureau wees innoverende ondernemers de weg naar subsidies en kredieten. Sinds 2008 is het Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart (EICB) gestart, resultaat van een convenant dat de sector met voormalig minister Karla Peijs heeft afgesloten. Het EICB heeft de functie van het voormalige BIB overgenomen en heeft zich vooral gericht op praktische ondersteuning van ondeernemrs bij het ontwikkelen van innovatieve ideeën. www.eicb.nl

BTB

Bureau Telematica Binnenvaart werd opgericht om het gebruik van informatie- en communicatietechnologie in de binnenvaart te bevorderen en aan te sturen. Een 'hot item' is momenteel de nationale en Europese invoering van RIS (River Information Services), waaronder ook het gebruik van AIS en elektronische informatieuitwisselingen vallen. www.binnenvaart.org

SAB

De stichting "Scheepsafvalstoffen Binnenvaart" is opgericht om aan overheid en bedrijfsleven te tonen dat we behalve de voordeligste transporteur ook de milieuvriendelijkste zijn en blijven. Wij hebben als binnenvaartorganisaties voor elkaar gekrtegen dat de SAB onder andere ook de uitgifte van dienstboekjes en vaartijdenboeken mag verzorgen namens IVW. Hierdoor is er voor veel scheepsdocumenten één loket gerealiseerd. www.sabni.nl

LOVT

Essentieel voor gezinsbedrijven in de binnenvaart is een goede huisvesting voor de kinderen tijdens de schoolgaande jaren. Daarom werkt het CBOB zeer nauw samen met het LOVT (Landelijk Oudercontact Voor Trekkende beroepsbevolking). De LOVT is een landelijke oudervereniging voor de ambulante beroepsbevolking. Doelstelling is het bevorderen van goed onderwijs en goede huisvestingsmogelijkheden voor schippers-, kermis- en circuskinderen en om een schakel te zijn tussen ouders, overheid en begeleidende instanties. Vanuit het CBOB-bestuur worden de ledenraadvergaderingen dan ook regelmatig bezocht.

Nieuwsbrief LOVT Juni 2015

Steunpunt Binnenvaart

Zelfstandige ondernemers die getroffen worden door ziekte, ongeval of te maken krijgen met gedwongen bedrijfsbeëindiging kunnen een beroep doen op Steunpunt Binnenvaart van het AMVV, Coördinator van het steunpunt is mevrouw Lilian van Hiele.

Steunpunt Binnenvaart is bereikbaar via 06-201 12 319; e-mail info@steunpuntbinnenvaart.nl

Helpdesk KSCC

Het Katholiek Sociaal Cultureel Centrum zet zich in voor schippersgezinnen en opvarenden van de Europese binnenvaartvloot.

De sociale helpdesk van het KSCC is bereikbaar op 024 377 75 75 of 0655 35 66 66.