Wij zijn BLN; voor de branche

Koninklijke BLN-Schuttevaer is een ketenbrede branchevereniging. Dat betekent dat we ons sterk maken voor professionalisering van de sector door onder andere samenwerking in de keten te bevorderen. De binnenvaart is een belangrijke schakel in de keten, het is van belang deze positie ook te claimen. Door ketenbreed krachten te bundelen worden we steeds meer in staat kant-en-klare transportopties te bieden die het makkelijk maken om te kiezen voor de binnenvaart. Daarnaast streven we naar gezonde verhoudingen binnen de bedrijfstakcultuur en zoeken we voortdurend naar kansen om de sector te wapenen met duurzaam concurrentievermogen.

Sluit ook aan bij dé ketenbrede branchevereniging

Logistieke keten

Logistieke keten

Krachten binnenvaart

 • Groei in terminals en vervoersdersaandeel

  Schepen, scheepvaart, handel en goederenvervoer zijn al eeuwenlang verweven met de Nederlandse economie. Vanwege onze gunstige ligging aan heeft ons land een voorsprong op andere landen. Nederland heeft zoveel water dat we bijna alle grote industriegebieden en bevolkingscentra via binnenhavens (200) en overslagterminals (350) over water kunnen bereiken. Voor containers zijn er in Nederland 25 terminals (in NW-Europa 96) speciaal ingericht voor vervoer met schepen.

  Dit aantal breidt zich nog steeds verder uit. Ook het vervoerdersaandeel (nu 33%) zal toenemen, met name in het containervervoer. De Tweede Maasvlakte in Rotterdam is hier voor een groot deel voor verantwoordelijk. Om de containers van onze westkust naar het achterland vervoerd te krijgen, hebben we alle vormen van transport nodig, maar de groei zal vooral opgevangen moeten worden door de binnenvaart.

 • Geen capaciteitsbeperkingen

  Het gebruik van rivieren en kanalen in dit deel van Europa voor goederenvervoer kent de komende vijftig jaar geen capaciteitsbeperkingen. Fysiek kan de rivier de Rijn een capaciteit aan scheepvaartverkeer verwerken die het zevenvoudige is van de huidige inzet voordat er 'files' op het water ontstaan. Voor kanalen geldt dat tegen beperkte kosten een dubbele inzet mogelijk is door op enkele plaatsen sluiskolken te bouwen.  

 • Duurzaamheid

  Vervoer over water met schepen is de meest duurzame transporttechniek voor de toekomst. Het laagste brandstofgebruik oer vervoerde eenheid garandeert de laagste uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast is goederenvervoer per schip trendzetter op het gebied van veilig transport. Ruim driekwart van alle gevaarlijke stoffen worden nu al veilig over water vervoerd. Kortom met haar sterke troeven: betrouwbaarheid, flexibiliteit en betrouwbaarheid heeft de binnenvaart enorme potentie.

De binnenvaart verdient een prominente plaats in de keten én in de spotlight. BLN zet hoog in op politieke lobby, promotie, communicatie en het verder professionaliseren van de bedrijfstak om dit mogelijk te maken.

BLN zet de binnenvaart met hoofdletters op de kaart

Naast een optimale integratie in de keten is het sowieso van belang om de binnenvaart als branche bekend en aantrekkelijk te maken bij een zo breed mogelijke doegroep. Om dit te bereiken nemen we deel aan veel bijeenkomsten en overleggen, maar voeren we ook waar mogelijk politieke lobby om de binnenvaart als vervoersmodaliteit onder de aandacht te brengen. Samen met Bureau Voorlichting Binnenvaart steken we daarnaast fors in op promotie en communicatie. Doel is om landelijk en internationaal aandacht te vestigen op de binnenvaart.  


Vertegenwoordiging van de keten

Om invulling te geven aan de ambitie om de complete keten te vertegenwoordigen is BLN actief aanwezig en betrokken bij diverse overlegstructuren: 

Europees

 • European Skippers Organization (ESO)-raad
 • Werkgroep Platina 2


Markt & Economie

 • Banken: Rabobank, ABN Amro en ING


Werkgeversbelangen/onderwijs  

 • Sociaal overleg tussen CAO partijen
 • Stichting CAO
 • Stichting Onderwijscentrum Binnenvaart (OCB)
 • Pensioenfonds voor de Rijn- en binnenvaart
 • Bedrijfstakcommissie STC
 • Paritaire commissie VTL
 • Binnenvaartraad CBR
 • Scheepvaart & Transportcollege (STC)
 • Maritieme Academie Holland
 • ROC Scalda
 • Berechja college


Sociaal

 • Landelijk Oudercontact voor Trekkende beroepsbevolking (LOVT)
 • Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen (LOVK)
 • Stichting Algemene Maatschappij voor Varenden (AMVV)
 • Steunpunt Binnenvaart
 • Katholiek Sociaal Culturaal Centrum (KSCC)
 • Pastoraat Binnenvaart

Milieu en Veiligheid

 • Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG)
 • Good Manufacturing Practices (GMP)


Nautisch – technisch 

 •  Nautisch Technische Kommission (NTK)
 • Werkgroep Binnenvaartbelangen Rotterdam (WBR)
 • Werkgroep Binnenvaartbelangen Amsterdam (WBA)
 • Overleg Infrastructuur en Milieu (OIM)
 • Overleg Techniek Nautiek Binnenvaart (OTNB)


Innovatie/voorlichting/telecom 

 • Expertise en Innovatie Centrum Binnenvaart (EICB)
 • Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB)
 • Bureau Telematica Binnenvaart (BTB)
 • Connekt


Algemene ondernemersbelangen  

 • MKB-Nederland
 • Nederland Maritiem Land (NML)


(Regulier) overleg stakeholders

 • Ambtenaren Ministerie Infrastructuur en Milieu (IenM)
 • Directeurenoverleg met Havenbedrijf Rotterdam
 • Overleg Havenbedrijf Amsterdam
 • Nederlandse Vereniging van Binnenhavens
 • Nederlandse Vereniging van Banken
 • Werkgroep binnenvaartbelangen Amsterdam (WBA)
 • Werkgroep binnenvaartbelangen Rotterdam (WBR)

.